W analizie finansowej chodzi o komunikację!

Analiza finansowa jest punktem stycznym, dzięki któremu rachunkowość komunikuje wiedzę o organizacji na potrzeby zarządzania. Dzięki temu szkoleniu znajdziesz wspólny język z księgowym oraz będziesz potrafił zaprezentować wyniki w sposób zrozumiały dla zarządu.

Analiza finansowa – warsztat case study

25.05.2018 Warszawa

kalkulacja-kosztow

Miejsce


Warszawa

Data


25.05.2018

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


890 zł + 23% VAT *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.

Promocje:
Promocja 20%: Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu

Trener / trenerzy

dr Andrzej Niemiec,
Trener, Praktyk - controlling i finanse
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis szkolenia

Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Zdobyta wiedza i umiejętności

 • Wiedza o narzędziach analizy finansowej (ujęcie kontrolingowe: „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”).
 • Umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych.
 • Umiejętność dostrzegania zależności ekonomicznych pomiędzy wielkościami finansowymi.
 • Umiejętność określania silnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność doboru działań usprawniających.
 • Umiejętność prezentacji wyników analizy w formie wypowiedzi.
 • Umiejętność komunikacji wyników analizy w formie raportu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

Celem każdego case’u jest precyzyjne określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa i możliwych działań usprawniających w wybranym obszarze funkcjonowania podmiotu.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.

1. Opis narzędzi analizy finansowej

 • Podstawowe dane finansowe
 • Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Podstawy interpretacji i wnioskowania
 • Analiza odchyleń: w czasie, z planem i pomiędzy firmami

2. Sprzedaż i jej rentowność

 • Case study 1 – Jak podmiot tworzy zysk, czyli od klienta do zysku.

3. Rentowność kapitałów własnych i jej źródła

 • Case study 2 – Źródła rentowności przedsiębiorstwa, czyli jak działa model biznesu.

4. Sprawność działania

 • Case study 3 – Jak można się przekonać, czy spłata należności następuje szybciej, czy wolniej niż u konkurencji.

5. Poziom długu i wypłacalność przedsiębiorstwa

 • Case study 4 – Dlaczego i kiedy podmiot nie jest w stanie spłacać zobowiązań.

6. Płynność finansowa

 • Case study 5 – Jak ocenić kiedy podmiot nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.

7. Prezentacja wyników analizy

 • w formie raportu (jednostronnicowego)
 • w postaci prezentacji

Dr Andrzej Niemiec

Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykładowca prowadzący zajęcia na studiach MBA i podyplomowych z zakresu controllingu, analizy finansowej i wykorzystania sprawozdań finansowych.

Wybrane publikacje:

 • Sprawozdania finansowe i ich analiza SKwP, Warszawa 2015 (wsp. autor W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, W. Skoczylas, P. Waśniewski),
 • Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym, Rachunkowość 2013, nr 2, s. 20-34,
 • Sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego, Zamknięcie roku 2013, Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o., 2013, s. 364-373 (wsp. autor Skoczylas Wanda, Soboń Magdalena),
 • Struktura i treść sprawozdania finansowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa [Red. Wanda Skoczylas], SKwP, Warszawa 2009, s. 39-66.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych do faktury

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika