Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

SZKOLENIE KŁADZIE NACISK NA AKTYWNY UDZIAŁ UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWUJĄC JEDNOCZEŚNIE DO SAMODZIELNEJ OBSŁUGI WYMIENIONYCH MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA DOCTOR COSTER® W ZAKRESIE KALKULACJI I ANALIZY KOSZTÓW WYTWORZENIA.

DOCTOR COSTER® – PRODUCTION Modeling Basics

 • T_Zielinski_Rachunek_Kosztow
 • Konferencja controllingowa networking
 • zarządzanie-zmianą-zmiana-analiza-techniki
 • zarządzanie-zespół-produkcja-zmiana-komunikacja
 • zarządzanie-zapasy-asortyment-grupowanie-prognozowanie
 • zarządzanie-zakupy-zaopatrzenie-organizacja-proces
 • planowanie-zarządzanie-harmonogramowanie-produkcja
 • Konferencja controllingowa Zielinski
 • Konferencja controllingowa Szymanski

Kontakt

Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

zorganizuj szkolenie

Trener / trenerzy

pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie nakierowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy umożliwiającej efektywne wykorzystanie modułów platformy zarządczo – controlingowej Doctor Coster® w obszarze modelu produkcyjnego rachunku kosztów. Formuła szkolenia polega na realizowaniu praktycznych ćwiczeń w oprogramowaniu:

 • Doctor Coster® Kalkulacje – wykorzystanie panelu obszaru produkcji, w którym kalkulowane są koszty wytworzenia,
 • Doctor Coster® Raporty Ad-Hoc,
 • Doctor Coster® Dashboards – Production.

 

Szkolenie kładzie nacisk na aktywny udział uczestników przygotowując jednocześnie do samodzielnej obsługi wymienionych modułów oprogramowania Doctor Coster® w zakresie kalkulacji i analizy kosztów wytworzenia.

Wykorzystywane metody prowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Metody kształcenia aktywnego: warsztaty i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania:
  • Doctor Coster® Kalkulacje,
  • Doctor Coster® Raporty Ad–Hoc
  • Doctor Coster® Dashboards – Production
  • MS Excel.

Informacje dodatkowe

 • Czas szkolenia obejmuje 3 dni:
  • 1 dzień Doctor Coster® Kalkulacje,
  • 1 dzień Doctor Coster® Raporty Ad-Hoc,
  • 1 dzień Doctor Coster® Dashboards – Production.
 • Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz dostęp do pomocy oprogramowania (Doctor Coster® Video Center oraz klasyczny Help).
 • Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie skierowanie jest do pracowników firm produkcyjnych rozpoczynających lub zainteresowanych pracą z modułami Kalkulacje, Raporty Ad-Hoc oraz Dashboards – Production platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®.

 

Szkolenie jest uzupełnieniem szkolenia DOCTOR COSTER® – Modeling Basics, które obejmuje kalkulację i analizę kosztów i rentowności.

Zdobyta wiedza i umiejętności

 • Samodzielne zaprojektowanie ścieżek alokacji kosztów:
  • wytworzenia produktów i grup produktowych,
  • działalności pomocniczej w obszarze produkcji,
  • kadry zarządzającej produkcją.
 • Modyfikowanie istniejących ścieżek alokacji kosztów,
 • Interpretowanie danych operacyjnych i finansowych generowanych w Doctor Coster® Kalkulacje w obszarze modelu produkcyjnego,
 • Śledzenie wykonywanych rozliczeń,
 • Przygotowanie plików Excel do importu danych do oprogramowania,
 • Importowanie danych do oprogramowania z plików Excel,
 • Eksportowanie całego modelu rachunku kosztów lub jego poszczególnych elementów do pliku Excel,
 • Określanie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów na podstawie technicznego kosztu wytworzenia skalkulowanego w Doctor Coster® Kalkulacje,
 • Bazując na bibliotece raportów wzorcowych oprogramowania Doctor Coster® Raporty Ad-Hoc wyszukiwanie i interpretowanie danych operacyjnych i finansowych o:
  • kosztach i wykorzystaniu zasobów produkcyjnych,
  • kosztach i efektywności działań i procesów produkcyjnych,
  • kosztach i efektywności usług wewnętrznych w obszarze produkcji,
  • kosztach całkowitych i jednostkowych wytworzenia produktów i grup produktowych,
  • kosztach bezpośrednich wytwarzanych produktów.
 • Korzystanie z zestawu pomocy oprogramowania:
  • Doctor Coster® Video Center,
  • Help Doctor Coster® Kalkulacje,
  • Help Doctor Coster® Raporty Ad-Hoc.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności obsługi platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster® w obszarze kalkulacji i analizy kosztów wytworzenia produktów i grup produktowych (model produkcyjny rachunku kosztów):

 • Zasilanie modelu w dane operacyjne i finansowe z plików Excel,
 • Projektowanie i modyfikowanie struktury rachunku kosztów oraz ścieżek alokacji kosztów,
 • Interpretowanie generowanej informacji wynikowej.

Doctor Coster® Kalkulacje

 1. Zapoznanie z panelem obszaru produkcji modułu obiektów kosztowych wykorzystywanym do kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia:
  1. Interpretowanie przedstawianych danych,
  2. Śledzenie ścieżek rozliczania kosztów wytworzenia.
 2. Tworzenie pierwszego (uproszczonego) modelu produkcyjnego rachunku kosztów techniką wprowadzania danych bezpośrednio do oprogramowania z naciskiem na tworzenie struktury wytworzonych grup produktowych oraz konkretnych indeksów produktów.
 3. Tworzenie rozbudowanego modelu produkcyjnego rachunku kosztów na podstawie Case Study przykładowego przedsiębiorstwa:
  1. Przygotowanie plików Excel do importu,
  2. Importowanie danych z plików Excel do oprogramowania,
  3. Identyfikacja/importowanie struktury modelu produkcyjnego rachunku kosztów:
   • Zasobów i komórek organizacyjnych,
   • Działań i procesów,
   • Wytworzonych produktów i grup produktowych,
  4. Definiowanie nośników kosztów zasobów, działań, obiektów kosztowych (w tym nośniki oparte na standardach np. czasowych),
  5. Modelowanie ścieżek rozliczania kosztów.

 

Doctor Coster® Raporty Ad-Hoc

 1. Analiza i wyszukiwanie konkretnych danych w oparciu o bibliotekę raportów wzorcowych z następujących obszarów:
  1. Produkcja
   • Koszty całkowite i jednostkowe wytworzenia konkretnych produktów i grup produktowych,
   • Analiza zmienności kosztów wytworzenia,
   • Ustalanie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów na podstawie skalkulowanych kosztów wytworzenia (wyszukanie odpowiednich danych w raportach wzorcowych oraz przygotowanie plików Excel do importu).
  2. Działania i procesy produkcyjne oraz zarządcze:
   • Analiza kosztów i stawek,
   • Analiza zmienności,
   • Symulacja rozliczenia kosztów niewykorzystanych na działania.
  3. Zasoby, komórki organizacyjne, piony organizacyjne:
   • Analiza kosztów rodzajowych,
   • Analiza kosztów i stawek,
   • Analiza zmienności,
   • Analiza wykorzystania kosztów.

 

Doctor Coster® Dashboards – Production

Interpretowanie prezentowanych danych finansowych i operacyjnych z zakresu:

 1. Produkcji (główny aspekt tej części szkolenia):
  1. Kokpit strategiczny – najważniejsze informacje i wskaźniki,
  2. Analiza technicznego kosztu wytworzenia na poziomie całkowitym i jednostkowym,
  3. Analiza zmienności kosztów wytworzenia,
  4. Analiza wykorzystania kosztów wytworzenia,
  5. Szczegółowa dekompozycja kosztów wytworzenia.
 2. Działań produkcyjnych i usług wewnętrznych w obszarze produkcji.
 3. Zasobów produkcyjnych.

W szkoleniu wykorzystywane są gotowe zastawy kokpitów menedżerskich.

Zorganizuj szkolenie - wyślij formularz