Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

Opis

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różnice między budżetem statycznym i elastycznym oraz wezmą udział w warsztatach, podczas których zaprojektują budżet elastyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym (na podstawie autorskiego case study).

ABSOLWENT szkolenia z zakresu budżetowania

Absolwent Akademii Controllingu sprosta wyzwaniom współczesnego rynku i wzmocni wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa:

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania.

Dzień 1 i 2

Wprowadzenie do planowania i budżetowania wg Controlling Process Model 2.0

Controlling Process Model 2.0 opracowany przez międzynarodową organizację International Group of Controlling (IGC) to kompleksowy standard dotyczący nowoczesnego controllingu definiujący controlling jako proces zarządczy, w którym controller pełni rolę kluczowego, interdyscyplinarnego i równorzędnego partnera biznesowego kadry zarządzającej, współodpowiedzialnego za osiąganie celów a jednym z głównych procesów controllingowych jest Planowanie, budżetowanie i prognozowanie.

Istota budżetów oraz procesu budżetowania

 • Przesłanki do opracowywania budżetów
 • Powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym
 • Metody budżetowania
 • Budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami
 • Korzyści z budżetowania
 • Powiązanie budżetowania z controllingiem
 • Budżetowania a rachunek kosztów

Etapy procesu budżetowania

Budowa budżetu: budżet operacyjny i budżet finansowy – case nr 1

Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów

 • Czynniki wpływające na prognozy  oraz ich jakość
 • Jakościowe i ilościowe techniki prognozowania
 • Budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów

Budżetowanie kosztów bezpośrednich

 • Budżetowanie materiałów bezpośrednich
 • Budżetowanie płac bezpośrednich
 • Wyznaczanie standardów

Budżetowanie kosztów pośrednich

 • Uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich
 • Źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich
 • Budżetowanie złożonych kosztów pośrednich

Budżetowanie wyniku finansowego i wykorzystanie wielostopniowych systemów rachunków kosztów i wyników

 • Budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego
 • Kalkulacja kosztów produktów

Budżetowanie przepływów finansowych – case nr 2

Budżetowanie bilansu – case nr 2 cd.

Kontrola budżetowa

Prognozowanie według Controlling Process Model 2.0

Organizacyjne aspekty budżetowania

 • Zadania komórki nadzorującej proces budżetowania
 • Instrukcja budżetowania
 • Harmonogram budżetowania
 • Dobre praktyki w procesie budżetowania

Dzień 3

Budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

Budżet elastyczny a budżet statyczny (strategiczny)

Cele zarządcze oraz istota budżetowania elastycznego z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

Model dostępności i wykorzystania zasobu w koncepcji ZPRK

Podejście do wyznaczania poziomów dostępności i wykorzystania zasobów w budżetowaniu elastycznym i statycznym

Zasady określania stawek kosztów planowanych dla budżetu elastycznego

Wyznaczanie budżetów elastycznych dla centrów kosztów:

 • Koszt (budżet elastyczny) planowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) standardowy.

Odchylenia kosztów rzeczywistych od budżetu elastycznego:

 • Odchylenia cenowe kosztów,
 • Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
 • Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
 • Odchylenia niewykorzystanych zasobów.

Sytuacje problemowe w budżetowaniu elastycznym

 • Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).

Case study- budżetowanie elastyczne w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej

Podsumowanie – budżetowanie elastyczne jako narzędzie osiągania doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw

Katarzyna Frączkowska

Ekspert w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją.

Od wielu lat zarządza finansami w firmach zarówno usługowych i produkcyjnych na wyższych stanowiskach menedżerskich.

Do marca 2021 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska Sp. z o.o., firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektor Finansowej w spółce CreateIT – lidera  w branży softwarehouesów w Polsce.

W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich.

Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym;

Posiada również dyplom Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta, zdała 10 z 10 egzaminów, w chwili obecnej odbywa aplikację w międzynarodowej firmie audytorskiej Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy,  KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze”, Agros Nova, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska Sp. z o.o. oraz od 2018 roku w CreateIT.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

dr Tomasz M. Zieliński

dr T.M.Zieliński - foto

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę w International Association of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein. Odpowiada za przeniesienie zaawansowanego know-how dotyczącego nowoczesnego controllingu na grunt Polski.

Prezes Zarządu i wykładowca w Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Opiekun programowy zaawansowanego programu dyplomowego Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Dyrektor Controllingu w Grupie Kapitałowej VOX.

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Autor zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), który jest wdrażany w dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Polska Spółka Gazownictwa, Energa Obrót, Blachotrapez, z branż produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych.

Autor pierwszej książki o koncepcji ZPRK/RPCA: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron).

Charyzmatyczny wykładowca na uniwersytetach ekonomicznych jak: UEP, SGH, UŁ, UMK oraz Akademii Controllingu Sp .z o.o.

Prelegent na wielu konferencjach dotyczących controllingu oraz systemów Business Intelligence.