ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA) – 3 dni

Opis

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różnice między budżetem statycznym i elastycznym oraz wezmą udział w warsztatach, podczas których zaprojektują budżet elastyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym (na podstawie autorskiego case study).

ABSOLWENT szkolenia z zakresu budżetowania

Absolwent Akademii Controllingu sprosta wyzwaniom współczesnego rynku i wzmocni wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa:

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania.

Dzień 1 i 2

1. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu

Zadania i funkcje budżetu
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:

 • dla kosztów stałych
 • dla kosztów zmiennych i przychodów

Rodzaje budżetów:

 • wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • budżet zadaniowy i tradycyjny
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

2. Budżet kosztów stałych

Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:

 • przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
 • zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. Budżet przychodów i kosztów zmiennych

Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
Planowanie ilościowe produkcji
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
Planowanie zaopatrzenia
Planowanie kosztów zmiennych

Dzień 3

Budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

1. Budżet elastyczny a budżet statyczny (strategiczny)

2. Cele zarządcze oraz istota budżetowania elastycznego z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

3. Model dostępności i wykorzystania zasobu w koncepcji ZPRK

4. Podejście do wyznaczania poziomów dostępności i wykorzystania zasobów w budżetowaniu elastycznym i statycznym

5. Zasady określania stawek kosztów planowanych dla budżetu elastycznego

6. Wyznaczanie budżetów elastycznych dla centrów kosztów:

 • Koszt (budżet elastyczny) planowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) standardowy.

7. Odchylenia kosztów rzeczywistych od budżetu elastycznego:

 • Odchylenia cenowe kosztów,
 • Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
 • Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
 • Odchylenia niewykorzystanych zasobów.

8. Sytuacje problemowe w budżetowaniu elastycznym

 • Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).

9. Case study- budżetowanie elastyczne w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej

10. Podsumowanie – budżetowanie elastyczne jako narzędzie osiągania doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw