Budżetowanie Projektów – szkolenie online

23-24.07.2020

Miejsce


Data


23-24.07.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1290 zł netto *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu w formie zdalnej, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Aby wziąć udział w szkoleniu w formule szkolenia zdalnego (distance learning) potrzebny będzie jedynie komputer z dostępem do internetu.

W ramach takiej formuły zapewniamy aktywne uczestnictwo, będziesz mógł zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji oraz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Trener jak i pozostali uczestnicy będą dla Ciebie widoczni.

Sesje odbywać się będą w dniach:

23 lipca godz. 9:00 – 14:00

24 lipca godz. 9:00 – 14:00

Jeżeli  terminy nie są dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami, przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Budżetowanie projektów - szkolenie online

Czas trwania szkolenia 3 sesje po 4 godziny

Przebieg szkolenia:

 1. Przekazanie przed szkoleniem uczestnikom dwóch rodzajów materiałów w formie plików PDF:
  1. materiały podstawowe, według których będzie prowadzone szkolenie,
  2. materiały uzupełniające, zawierające informacje dodatkowe do samodzielnej nauki.
 2. Prezentacja przez prowadzącego materiałów podstawowych w formie wykładu online.
 3. W trakcie tego wykładu istnieje możliwość interaktywnej wymiany informacji z trenerem, poprzez zdawanie pytań przez uczestników.
 4. Pomiędzy sesjami uczestniczy przygotowują projekt zgodnie z instrukcjami otrzymanymi podczas szkolenia. Zadania te dotyczą kolejnych etapów tworzenia budżetu projektu.
 5. Materiał ten będzie sprawdzony i omówiony z prowadzącym podczas indywidualnego czatu.

Platforma IT – szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem systemu MS Teams.

Uczestnicy szkolenia: kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów, specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

Główny cel szkolenia:

Poznanie narzędzi tworzenia budżetów projektów.

oraz zdobycie wiedzy i umiejętności:

Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie narzędzi do tworzenia budżetów projektów oraz samodzielne zaplanowanie takiego budżetu.

Zakres tematyczny szkolenia:

Sesja 1: Harmonogram i kosztorys projektu

 1. Proces planowania projektu
  1. Cele projektu
  2. Zgłaszanie i zatwierdzania projektów
  3. Procedura realizacji projektów
  4. Rozliczenie projektów
  5. Osoby i ich zadania z budżetowaniu projektów
 2. Harmonogram projektu
  1. Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
  2. Ustalanie i rola kamieni milowych projektu
  3. Wielowymiarowy zakres planowania projektu
  4. Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań
 3. Kosztorys projektu
  1. Analityka kosztów w budżecie projektu według reguł rachunkowości zarządczej
  2. Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu
  3. Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności
  4. Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
  5. Szczegółowe i syntetyczne formy kosztorysu
  6. Analiza rentowności i poziomy marży w budżecie projektu
  7. Progi rentowności w projekcie
  8. Kalkulacja ceny

Sesja 2: Budżet projektu

 1. Budżet projektu
  1. Związek między kosztorysem a budżetem projektu
  2. Rzeczowy i finansowy budżet projektu
  3. Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
  4. Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
  5. Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
  6. Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu
 2. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  1. Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
  2. Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
  3. Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  4. Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

Sesja 3: Zarządzanie budżetem projektu

 1. Ryzyko w projektach
  1. Rezerwy czasowe i finansowe
  2. Scenariusze awaryjne
 2. Analiza realizacji budżetu projektu
  1. Okresy analizy realizacji budżetu projektu
  2. Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
  3. Zmiany budżetu projektu w fazie realizacji
 3. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
  1. Konta zespołów 4, 5 i 7
  2. Konta pozabilansowe
 4. Koszty finansowe w budżecie projektu
  1. Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu
  2. Koszty zamrożenia własnych środków finansowych
  3. Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu
 5. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
  1. Planowanie struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa
  2. Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
  3. Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
  4. Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
  5. Projekty a kontrakty biznesowe w budżecie głównym

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika