Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII – ERP, sterowanie procesem

Opis

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, jak i stosowanej, ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii.

Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na zmiany pojawiające się w procesie. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju np. pojawiające się na rynku nowe, interesujące z perspektywy planistycznej – funkcjonalności.

W trakcie zajęć realizowane są dwa warsztaty: beer game i shop floor game.
Pierwszy ma na celu wytłumaczenie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces mają wpływ nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych w ramach obsługi tychże procesów. Drugi warsztat poświęcony jest rozwinięciu umiejętności planowania potrzeb materiałowych, jak i zdolności. Weryfikuje umiejętności związane
z technikami harmonogramowania, zawieraniem kompromisowych decyzji, maksymalizowaniem wskaźnika poziomu obsługi klienta i rentowności – wszystko przy zmieniających się priorytetach.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Planistów, kierowników i szefów produkcji
 • Kierownictwo wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
 • Pracowników działu zakupów
 • Pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych
 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami
 • Inżynierów procesów

Korzyści dla uczestnika – zdobyta wiedza i umiejętności:

 • poznanie i zrozumienie standardu MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, trendów, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii
 • umięjętność zachowania się, jak konsultant w stosunku do modelu planistycznego wykorzystywanego w firmie (zrozumienie całości procesu)
 • opanowanie metod bilansowania obciążeń zdolności produkcyjnych
 • nowoczesne metody identyfikacji materiałowej i planowanie rotacji zapasów
 • planowanie utrzymania ruchu
 • umiejętność zarządzania priorytetami w planowaniu przy reagowaniu na zgłaszane do harmonogramów zmiany
 • weryfikacja oczekiwań względem wsparcia oferowanego przez narzędzia informatyczne od ERP do Open Source
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia produktywnej komunikacji w ramach procesów logistycznych
 • poznanie nowości (funkcjonalności) na „rynku planistycznym” również od strony rozwiązań informatycznych

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Wprowadzenie do MRPII (planowania zasobów produkcyjnych)
  Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych i właściwy dobór konkretnych narzędzi planistycznych dla konkretnych przypadków.

  • Klasyfikacja procesów wytwórczych.
  • Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu lub też do ich kombinacji.
  • Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności produkcyjnych).
 2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII
  • Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®.
  • Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
   • Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
   • Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
  • Zasady definiowania rodzin produktów;
  • Długoterminowe planowanie zasobów;
  • Struktury planistyczne, a prognozy;
  • Plan produkcji dla głównych rodzin produktów;
  • Planowanie długo i krótkoterminowe;
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd. Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
  • Wskaźnik – dostępne do obiecania – ATP.
  • Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą.
  • Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS.
  • Dwupoziomowy MPS.
 4. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game
  Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

  • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
  • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego.
  • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów lub w trakcie przerwy).

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
  • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
  • Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
  • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
 2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd.
  • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
   • Wpływ wielkości partii na planowanie.
   • Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
   • Horyzont planistyczny.
   • Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
   • Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
  • Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
   • Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
   • Marszruty, scenariusze realizacji.
   • Kontrola „kolejek”.
   • Pułapki w planowaniu zdolności.
  • Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
   • Współpraca między procesem MRP, a PAC.
   • Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2003)
   • Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane.
   • Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
   • Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
 3. Gospodarka magazynowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej
  Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.

  • Prezentacja głównych modeli matematycznych – obliczenia (ABC, EOQ, ROP).
  • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny.
  • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 4. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilnasowania zdolności produkcyjnych
  Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”.

Dzień 3

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
  W tym punkcie zajęć przedstawiona jest historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.

  • Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS.
  • Przyczyny powstania TPS.
  • Uwarunkowania kulturowe dla rozwoju Lean – czym jest budowa zespołu?
  • Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
 2. Mapowanie strumienia wartości (VSM)
  Grupa poznaje zasady analizy i budowy strumienia wartości. Dostrzeżona zostaje celowość modelowania procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta.

  • Co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
  • Wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów.
  • Identyfikacja strat.

Adam Łazarski MBA

Zajmuje się od ponad 20 lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, informatycznych głównie z zakresu zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji i łańcucha dostaw, jak i tematyki Lean Management (MRPII i APS, JIPM i APICS®).
Jest również twórcą sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.

Rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS) w obszarach produkcji. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego, jaki i chapteru PMI® w Monachium.

Opracował (7’em lat) kontekstowy framework Project Management – platformę natychmiast dopasowującą narzędzia PM do konkretnego kontekstu biznesowego – pozwalającą uniknąć teoretycznych rozważań pt. „która metodyka jest lepsza”. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P. Zajmuje się dostosowywaniem metodyk PM do wymagań konkretnych przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Asesora IPMA® dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Przygotował dosłownie tysiące osób do certyfikacji logistycznej i PM (IPMA® i PMI®).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.
W obszarze narzędzi biznesowych unika myślenie przez „brand”, „logo” – preferuje skupianie się na konkretnych technikach, metodach i samej efektywności ich stosowania.
W 2016 roku współzałożył fundację FAIR dla promocji postaw etycznych w biznesie.

 • W 2016 roku uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy w rankingu DBA – raport Financial Times). Jest w Polsce całkowicie pionierem tego tematu.
 • Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na George Simon Ohm Management Institut w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
 • Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.

Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce. Realizator ponad 850’ąt (ponad 2200 dni) udokumentowanych usług szkoleniowych. Współpracuje z instytucjami biznesowymi/doradczymi na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę kadry kierowniczej, planistów, logistyków, operatorów i PM’ów – rozwiązań czysto technicznych, organizacyjnych, usprawniających samą dokumentacje, jak i często informatycznych.

Prywatnie: żona i dwójka dzieci, żeglarz, nurek swobodny i scuba, designer UAV/RPA.

Staż trenerski:
Ponad 20 lat, blisko 1000 szkoleń.

„Profesjonalne podejście do tematu, entuzjazm i zaangażowanie.”
Bechpackaging Sp. z o.o.
„Bardzo otwarty, wykwalifikowany trener.”
Lisner Sp. z o.o.
„Szkolenie uruchomiło nowe widzenie tematów.”
Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.
"Trener bardzo rzeczowy, profesjonalista, szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Temat szkolenia rozwinięty oraz przekazany na zajęciach na bardzo dużym poziomie.”

Caparol Polska Sp. z o.o.
„Fachowo, rzeczowo, profesjonalnie. Trener przygotowany bardzo dobrze pod każdym względem.”

Promens Międzyrzecz Sp. z o.o.