Kompleksowe przedstawienie standardu MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) oraz najlepszych praktyk planistycznych w oparciu o międzynarodowe standardy – to wszystko znajdziecie na szkoleniu Planowanie i zarządzanie produkcją!

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII - ERP, sterowanie procesem

28-30.09.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


28-30.09.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1890 zł netto *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA,
Ekspert w zakresie produkcji i logistyki
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, jak i stosowanej, ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii.

Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na zmiany pojawiające się w procesie. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju np. pojawiające się na rynku nowe, interesujące z perspektywy planistycznej - funkcjonalności.

W trakcie zajęć realizowane są dwa warsztaty: beer game i shop floor game.
Pierwszy ma na celu wytłumaczenie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces mają wpływ nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych w ramach obsługi tychże procesów. Drugi warsztat poświęcony jest rozwinięciu umiejętności planowania potrzeb materiałowych, jak i zdolności. Weryfikuje umiejętności związane
z technikami harmonogramowania, zawieraniem kompromisowych decyzji, maksymalizowaniem wskaźnika poziomu obsługi klienta i rentowności - wszystko przy zmieniających się priorytetach.

Szkolenie adresowane jest do:

 • planistów, kierowników i szefów produkcji
 • kierownictwa wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
 • pracowników działu zakupów
 • pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych
 • osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami
 • inżynierów procesów

Korzyści dla uczestnika – zdobyta wiedza i umiejętności:

 • poznanie i zrozumienie standardu MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, trendów, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii
 • umięjętność zachowania się, jak konsultant w stosunku do modelu planistycznego wykorzystywanego w firmie (zrozumienie całości procesu)
 • opanowanie metod bilansowania obciążeń zdolności produkcyjnych
 • nowoczesne metody identyfikacji materiałowej i planowanie rotacji zapasów
 • planowanie utrzymania ruchu
 • umiejętność zarządzania priorytetami w planowaniu przy reagowaniu na zgłaszane do harmonogramów zmiany
 • weryfikacja oczekiwań względem wsparcia oferowanego przez narzędzia informatyczne od ERP do Open Source
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia produktywnej komunikacji w ramach procesów logistycznych
 • poznanie nowości (funkcjonalności) na „rynku planistycznym” również od strony rozwiązań informatycznych

Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII – ERP, sterowanie procesem

Program:

Dzień 1

1. Wprowadzenie do planowania

Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych – wybór strategii planistycznej. Wspólny „crash-test” (wykonywany razem z trenerem) – sesja refleksyjna, nasz początkowy poziom wiedzy.

 • Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady
 • Klasyfikacja procesów wytwórczych – ETO, CTO, MTO, ATO, MTS
 • Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa, rodzin produktów do wybranego rodzaju procesu, strategii produkcyjnej
 • Sekwencja pytań, na które należy odpowiedzieć opracowując zasady planowania dla rodzin produktów w firmie.

2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII

 • Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności)
 • Zasady definiowania rodzin produktów
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny
 • Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
  – Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
  – Długoterminowe planowanie zasobów.
  – Struktury planistyczne i listy zasobów.
  – Plan produkcji dla głównych rodzin produktów, jako wejście do kalkulacji głównego harmonogramu produkcji (MPS).
 • MPS i finalny harmonogram montażu (FAS), jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta
 • Zasady użycie wskaźnika – dostępne do obiecania (ATP)
 • Zasady użycie wskaźnika – planowanej dostępności magazynowej (PAB)
 • Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą
 • Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS

3. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game.

 • Przeprowadzenie symulacji Beer Game – gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy dla wykazania, jak przepływ informacji, komunikacja wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne
 • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
 • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego
 • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów)

Dzień 2

1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja

 • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń zdolności, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym
 • Identyfikacja czynników podnoszących koszty
 • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – c.d.

 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
  – Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
  – Granica, horyzont planistyczny, okres zamrożenia harmonogramu.
  – Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
  – Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
 • Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
  – Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
  – Marszruty, technologie alternatywne, scenariusze realizacji.
  – Kontrola „kolejek”.
  – Pułapki w planowaniu zdolności.
 • Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
  – Współpraca między procesem MRP, a PAC.
  – Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2013)
  – Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane/ na punkt cenralny / drum buffer rope.
  – Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
  – Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
  – Rozwiązania z grupy – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).

3. Symulacja planowanie, harmonogramowania, sterowania produkcją – przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych.

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i sterowania produkcją w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, jak i rejestrowanych zdarzeń losowych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami/technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych priorytetów, jak i docelowych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy” i ćwiczy typowe techniczne umiejętności np. dotyczące harmonogramowania.

Dzień 3

1. Omówienie wyników symulacji – shop floor game

Trener prezentuje wpierw możliwe do obrania w grze strategie, następnie pokazuje właściwe „schematy” myślowe, tematy w których były możliwe do podjęcia „jedynie właściwe” decyzje, jak i sytuacje gdzie należało zawierać kompromis. Na końcu prezentowane są wyniki symulacji.

2. Gospodarka materiałowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej

 • Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa
 • Pojęcie rotacji zapasów – zasady kalkulacji
 • Prezentacja głównych używanych modeli matematycznych dla klasyfikacji pozycji magazynowych – ABC, XYZ itp.
 • Wpływ wniosków z klasyfikacji pozycji magazynowych na ustalanie ich wielkości partii, danych planistycznych – EOQ, ROP, FTL, MOQ, SS, LUC, POQ itp.
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID

3. Sterowanie procesem wytwórczym

 • Wykorzystanie zasad teorii ograniczeń – TOC
 • Podstawowe zadania utrzymania ruchu i planowanie dostępności zasobów.
  Zarządzanie kompetencjami operatorów
 • Planowanie przeglądów, szkolenia, weryfikacja wskaźników dla korekty danych planistycznych
 • Reagowanie na zmiany, wizualizacja statusów, TPM, zmianowa kalkulacja wskaźnika OEE i jego praktyczne użycie, wybrane techniki Lean

4. Podsumowanie wyników zajęć

 • Przypomnienie najważniejszych technik, metod
 • Omówienie follow-up do wykonania po zajęciach
 • Ankiety i sesja ocen

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.

Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.

„Profesjonalne podejście do tematu, entuzjazm i zaangażowanie.”
Bechpackaging Sp. z o.o.
„Bardzo otwarty, wykwalifikowany trener.”
Lisner Sp. z o.o.
„Szkolenie uruchomiło nowe widzenie tematów.”
Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.
"Trener bardzo rzeczowy, profesjonalista, szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Temat szkolenia rozwinięty oraz przekazany na zajęciach na bardzo dużym poziomie.”

Caparol Polska Sp. z o.o.
„Fachowo, rzeczowo, profesjonalnie. Trener przygotowany bardzo dobrze pod każdym względem.”

Promens Międzyrzecz Sp. z o.o.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika