ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prawo pracy dla menedżerów finansowych i controllerów – 1 dzień

Opis

Efektywne zarządzanie zespołem pracowników wymaga od menadżera praktycznej znajomości przepisów prawa pracy.

Już w trakcie pierwszej rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem do pracy menadżer rozpoczyna stosowanie przepisów prawa pracy. W okresie zatrudnienia pracownika musi zaś stawić czoło takim zagadnieniom jak organizacja czasu pracy, premiowanie lub degradacja pracowników, ustalenie obiektywnych kryteriów oceny pracowniczej, udzielanie urlopów od pracy, nakładanie kar porządkowych, a także często podjęciu tej najtrudniejszej decyzji – o rozstaniu z pracownikiem (od przygotowania dokumentu wypowiedzenia, po udział w spotkaniu z pracownikiem).

Istotą szkolenia jest przedstawienie menadżerom narzędzi i rozwiązań prawnych umożliwiających im zarządzanie zespołem pracowników w sposób sprawny, uwzględniający cele zespołowe oraz potrzeby organizacji.

Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających zespołem pracowników (niezależnie od wielkości zespołu pracowników, jak i samej organizacji), w szczególności dla:

 • Dyrektorów Finansowych (CFO)
 • Dyrektorów / Kierowników / Liderów Controllingu
 • Kierowników Działu Analiz
 • Głównych Księgowych

Udział w szkoleniu z Prawa pracy dla menadżerów umożliwi menadżerowi nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem prawa pracy w jego bieżącej pracy związanej
z zarządzaniem pracownikami.

Znajomość narzędzi prawnych ułatwi menadżerowi organizowanie pracy pracowników oraz wpłynie pozytywnie na szybkość i efektywność podejmowanych przez niego decyzji
w sprawach pracowniczych.

Przygotowanie się w czasie szkolenia na trudne i niespodziewane problemy prawne związane z pracownikami zaoszczędzi menadżerowi czas w pracy przeznaczony na analizę problemu oraz zredukuje stres związany z konfrontacją z pracownikiem w sytuacjach konfliktowych w pracy.

Wiedza nabyta podczas szkolenia przyczyni się do ograniczenia ryzyka ewentualnych sporów sądowych z pracownikiem.

Celem szkolenia jest nabycie wyłącznie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych
ze stosowaniem prawa pracy.

 Należy przypomnieć, że:

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś” (Hans Georg Gadamer).

Język przepisów, a zwłaszcza język jakim posługują się prawnicy jest bardzo często niejasny
i powoduje mętlik w głowie osób, które w swojej codziennej pracy mają styczność z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy.

Tym samym, celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy w przystępny i ciekawy sposób.

Szkolenie ma charakter dynamiczny i jest skonstruowane tak, aby angażować uwagę uczestników, zachęcać ich do wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów rozwiązań dotyczących przedstawianych przez trenera problemów prawnych (warsztaty, liczne ćwiczenia, scenki sytuacyjne i analiza tzw. case study etc.). W rezultacie  uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność radzenia sobie z takimi zagadnieniami w ich codziennej pracy.

 1. Wstęp do prawa pracy:

  a. definicja stosunku pracy – art. 22 Kodeksu pracy
  b. pojęcie „podporządkowania” (kierownictwo pracodawcy)
  c. pojęcie „podporządkowania autonomicznego”

 2. Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne

  a. treść i forma umowy o pracę
  b. umowa o pracę, a umowa o dzieło
  c. umowa o pracę, a umowa zlecenie

 3. Rodzaje umów o pracę

  a. katalog umów o pracę
  b. umowa na okres próbny – problemy praktyczne
  c. umowa na czas określony – limit czasu trwania i liczby umów
  d. umowa na czas nieokreślony

 4. Nawiązywanie stosunku pracy

  a. zakres danych osobowych żądanych od kandydata do pracy
  b. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – pytania niedozwolone
  c. tzw. background screening – zakres dopuszczalności
  d. umowa przedwstępna w prawie pracy oraz list intencyjny – problemy praktyczne

 5. Czas pracy

  a. podstawowe pojęcia (w tym pojęcie czasu pracy, doby pracowniczej, ewidencji czasu pracy)
  b. podstawowe systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe (krótka charakterystyka);
  c. godziny nadliczbowe (polecenie pracy w godzinach, rekompensata czasu pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny vs. wynagrodzenie z dodatkiem),
  d. przerwy od pracy,
  e. odpracowanie zwolnienia pracownika udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych”, okresy rozliczeniowe,
  f. praca zmianowa,
  g. „ruchomy czas pracy” – zasady wprowadzenia
  h. zwolnienia od pracy i nieobecność w pracy

 6. Podróże służbowe – problemy praktyczne

 7. Monitoring pracy pracowników – prawne ramy działania pracodawcy, w tym w świetle RODO

 8. Odpowiedzialność porządkowa

  a. katalog kar porządkowych
  b. tryb nakładania kar porządkowych

 9. Odpowiedzialność materialna

  a. zasady i limity odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy; mieniu podmiotu trzeciego; w mieniu powierzonym.

 10. Działalność konkurencyjna pracownika

  b. pojęcie działalności „konkurencyjnej”
  c. umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy

 11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

  a. tzw. umowa lojalnościowa
  b. zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracownika

 12. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy Pracodawcy

  a. porozumienie stron
  b. wypowiedzenie umowy o pracę – forma oraz treść uzasadnienia
  c. „dyscyplinarka”
  d. rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika (długie L4);
  e. likwidacja stanowiska pracy;
  f. Pracowniczy Plan Naprawczy – najczęstsze błędy

 13. Urlopy wypoczynkowe

  a. tzw. urlop na żądanie
  b. odwołanie/przerwanie/przesunięcie urlopu, a zwrot kosztów pracownikowi

 14. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – w kontekście efektywnej organizacji pracy przez menadżera