Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Sales and Operations Planning (SOP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które integruje zespół pracowników oraz strategię firmy z działaniami produkcyjnymi.

S&OP (Sales and Operations Planning) – wdrożenie S&OP i integracja procesów

12-13.03.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B

Data


12-13.03.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Trener / trenerzy

Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA,
Ekspert w zakresie produkcji i logistyki
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Sales and Operations Planning (S&OP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Narzędziem, które integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy jak i np. odrębne lokalizacje firmy. Strategia produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności planu. S&OP staje się również „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Jest również doskonałym narzędziem integrującym planowanie w rozproszonej grupie zakładów produkcyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • opanowanie zasada wdrażania S&OP,
 • przećwiczenie 5’u kroków prowadzących do aktualizacji planów;
 • poznanie dobrych praktyk tworzenia i audytu systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod stosowanych w prognozowaniu i planowaniu,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między działami firmy poprzez S&OP,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
 • poznanie głównych czynników mających wpływ na sukces lub porażkę w stosowaniu planowania operacji i sprzedaży – przykłady z życia,
 • zrozumienie powiązań S&OP z innymi zadaniami planistycznymi np. MPS – głównym harmonogramem produkcji i zakupów,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania), PAB (planowana dostępność magazynowa), minimalnych zapasów i zapasów bezpieczeństwa,
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”.

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie procesu wdrożenia S&OP w firmie, jak i opanowanie ilościowych i jakościowych metod tworzenia planów operacji i sprzedaży. Metody te są poznawane na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących planowanie w ramach łańcucha dostaw. Prognozy i plany sprzedaży wykorzystywane są do ustalenia działań w całym zakresie prac przedsiębiorstwa. Nacisk położony jest na poprawę dokładności tworzonych planów sprzedaży – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych.

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
  • rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
  • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • prognoza i plan sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami
  • główne strategie wytwórcze,
  • elastyczność i klasyfikacja procesów produkcyjnych,
  • charakterystyka naszych procesów w ramach MTO, ATO, MTS, CTO, MC – specyficzne zadania planistyczne.
 3. Integracja planowania strategicznego i procesów planistycznych wewnątrz S&OP – ogólnie
  • S&OP – plan operacji i sprzedaży,
  • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji,
  • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
  • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów,
  • RCCP – zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych.
 4. SOP – plan operacji i sprzedaży:
  • S&OP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu,
  • rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
  • popyt utracony,
  • popyt zależny i niezależny,
  • organizacja zespołu S&OP,
  • definiowanie rodzin produktów, ilość poziomów, zasady podziału,
  • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP).
  • częstotliwość pracy nad S&OP,
  • granica popytu i planowania (horyzont planistyczny),
  • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów,
  • rola marketingu i działu handlowego,
  • cztery strategie realizacji planu sprzedaży i produkcji/zakupów,
  • rozwijanie, doskonalenia i walidowanie procesu S&OP.
 5. Beer Game – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Cel to wykazanie, jak jakość przepływu informacji wpływa na możliwość wykonania procesu SO&P.
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • propozycja rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna.

Dzień 2/2

 1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
  • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
  • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera,
  • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na S&OP.
 2. Symulacja 5’u kroków procesu S&OP.
 3. Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży (przykłady):
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • indeks sezonowości,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
  • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.
 4. Analiza jakościowa w planowaniu sprzedaży:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 5. Utworzenie MPS – harmonogram produkcyjny i zakupowy:
  • zależność między PP (planem produkcji – produkt S&OP), a MPS,
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
  • planowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zdolności dostawcy,
  • planowanie zdolności transportowych.
 6. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • sesja ocen.

 

 

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika