ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie projektów – jak tworzyć harmonogram, kosztorys i budżet projektu – 2 dni

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu budżetowania projektów. Poznasz narzędzia finansowe wykorzystywane do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.

Po warsztatach będziesz wiedzieć jak planować i zarządzać budżetem projektu.

Zdobyte wiadomości pozwolą na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.

dowiedz się jak tworzyć plan, kosztorys i budżet projektu

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować pojedyncze etapy projektu, ustalać tzw. kamienie milowe w realizacji projektu. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z metodami ustalania budżetu projektu. Szczegółowo zostaną omówione kwestie dotyczące finansowego zarządzania projektami, monitorowania kosztów projektów.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizacje projektów,
 • Specjalistów z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo,
 • Controllerów finansowych

 • Prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów oraz kontraktów.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu budżetowania projektów i kontraktów. Poznanie narzędzi finansowych wykorzystywanych do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.
 • Zdobycie umiejętności planowania i zarządzania budżetem projektu. Zdobyte wiadomości pozwalają na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.
 • Zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników szkolenia na rynku pracy.

 

 1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
  • Planowanie struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa
  • Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
  • Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
  • Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
  • Projekty a kontrakty biznesowe w budżecie głównym
 2. Proces planowania projektu
  • Cele projektu
  • Zgłaszanie i zatwierdzania projektów
  • Realizacja projektów
  • Rozliczenie projektów
 3. Harmonogram projektu
  • Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
  • Ustalanie i rola kamieni milowych projektu
  • Wielowymiarowy zakres planowania projektu
 4. Kosztorys projektu
  • Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu
  • Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności
  • Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
  • Analiza rentowności i poziomy marży w budżecie projektu
  • Progi rentowności w projekcie
  • Kalkulacja ceny
 5. Budżet projektu
  • Rzeczowy i finansowy budżet projektu
  • Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
  • Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
  • Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
  • Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu
 6. Analiza realizacji budżetu projektu
  • Okresy analizy realizacji budżetu projektu
  • Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
  • Zmiany budżetu projektu w fazie realizacji
 7. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  • Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
  • Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
  • Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  • Rozliczanie kosztów w czasie na projekty
 8. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
  • Konta zespołów 4, 5 i 7
  • Konta pozabilansowe
 9. Koszty finansowe w budżecie projektu
  • Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu
  • Koszty zamrożenia własnych środków finansowych
  • Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu