ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji (Investment Controlling) – 2 dni

15-16.11.2024, Warszawa, TERMIN GWARANTOWANY

Opis

W obliczu dynamicznych zmian na rynkach zarówno lokalnym, jak i globalnym, zrozumienie i umiejętne zarządzanie inwestycjami staje się kluczowym elementem strategii każdej firmy. Dwudniowe szkolenie „Controlling inwestycji” oferuje nowoczesne podejście do analizy i oceny projektów inwestycyjnych, dostosowane do współczesnych wymagań rynku.

Podczas szkolenia poznasz najnowsze trendy i najlepsze praktyki w obszarze analizy opłacalności inwestycji. W świecie, w którym firmy muszą błyskawicznie dostosować się do zmieniających się warunków, jak np. zmiany inflacji i cen, niezrozumienie tych kwestii może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. Dlatego aby sprostać wyzwaniom przyszłości, trzeba znać i umiejętnie stosować nowoczesne metodyki i narzędzia analizy opłacalności inwestycji.

Na tym dwudniowym szkoleniu otrzymasz kompleksowe i praktyczne podejście do controllingu inwestycji, począwszy od specyfiki projektów, przez prognozowanie przepływów pieniężnych, analizę otoczenia rynkowego, strukturę kosztów, aż do zaawansowanych kwestii jak szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy czy ocenę opłacalności inwestycji. Szkolenie oparte jest na rzeczywistych studiach przypadków, co pozwoli Ci zastosować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej.

Niezależnie od Twojego doświadczenia zawodowego, gwarantujemy, że nasz program przyniesie Ci rzeczywistą wartość i pomoże w podnoszeniu standardów Twojej firmy w kontekście zarządzania inwestycjami.

Nie czekaj – zarejestruj się już teraz! Pozwól sobie na zdobycie praktycznej wiedzy, która przyniesie Ci i Twojej firmie realne korzyści, umożliwiając skuteczniejsze zarządzanie inwestycjami, poprawę wyników finansowych i umocnienie pozycji na rynku.

Kontynuuj edukację i zostań Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Szkolenie „Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji” jest częścią programu dyplomowego Advanced Controlling Business Partner (ACBP). Po ukończeniu szkolenia możesz kontynuować swoją edukację w ramach programu dyplomowego ACBP i zdobyć prestiżowy dyplom – sprawdź szczegóły >>.

Advanced Controlling Business Partner (ACBP) to jedyny na polskim rynku szkoleń controllingowych zaawansowany program dyplomowy organizowany przez Akademię Controllingu oparty na nowoczesnej, aktualnej i praktycznej wiedzy controllingowej wypracowywanej przez najważniejsze światowe organizacje zajmujące się controllingiem: International Association of Controllers (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC).

Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im odgrywanie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH kadry zarządzającej.

Jeżeli chcesz dołączyć do prestiżowego grona absolwentów programu ACBP to skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny webinar o ACBP.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie „Controlling inwestycji (Investment Controlling)” jest przeznaczone dla profesjonalistów z dziedziny finansów, controllingu i analizy finansowej oraz działów inwestycji, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami inwestycyjnymi. Każdy, kto chce zrozumieć i opanować zasady oceniania opłacalności projektów inwestycyjnych, powinien wziąć w nim udział. To doskonała okazja dla osób pragnących nauczyć się zarządzania inwestycjami z praktycznej perspektywy, a także tych, którzy poszukują metod i technik pozwalających na efektywne wykorzystanie kapitału.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy
2. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
3. Specjalista ds. Analizy Finansowej
4. Controller Inwestycji
5. Controller Projektów
6. Analityk Finansowy
7. Analityk Inwestycyjny
8. Menadżer Projektu
9. Kierownik Działu Budżetowania
10. Specjalista ds. Budżetowania
11. Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem
12. Kierownik Działu Controllingu
13. Dyrektor Controllingu
14. Kierownik Działu Inwestycji
15. Kierownik Działu Finansów
16. Dyrektor Finansowy (CFO)
17. i innych zainteresowanych tematyką controllingu inwestycji.

Podczas szkolenia zdobędziesz szereg kluczowych umiejętności, dzięki którym będziesz samodzielnie i skutecznie zarządzać projektami inwestycyjnymi, oceniać ich opłacalność oraz minimalizować związane z nimi ryzyko.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Decyzje podjęte świadomie na podstawie wnikliwej analizy: Zdobędziesz umiejętność precyzyjnego i dogłębnego analizowania różnych typów projektów inwestycyjnych. Twoje decyzje będą świadome, oparte na solidnych analizach, co zapewni Ci poczucie pewności w niestabilnym świecie inwestycji.

2. Metody oceny opłacalności dostosowane do specyfiki inwestycji i firmy: Opanujesz w praktyce umiejętność stosowania różnych metod oceny opłacalności inwestycji, co pozwoli Ci wybierać najlepsze opcje dla Twojej firmy, niezależnie od jej specyfiki i warunków rynkowych.

3. Osiąganie optymalnych zysków: Będziesz w stanie efektywnie zarządzać przepływami pieniężnymi w ramach oceny opłacalności inwestycji. Twoje umiejętności pozwolą Ci skutecznie kalkulować przychody i koszty projektu, co przyczyni się do optymalizacji zysków.

4. Trafność w ocenie ryzyka i opłacalności inwestycji: Zrozumiesz, jak wyliczyć i zastosować koszt kapitału własnego oraz średni ważony koszt kapitału (WACC). Ta wiedza pozwoli Ci lepiej ocenić ryzyko i opłacalność inwestycji, nawet w najbardziej złożonych warunkach rynkowych.

5. Tworzenie precyzyjnych i zrozumiałych dla wszystkich raportów: Nauczysz się przeprowadzać kompleksowe badanie opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu. Twoje raporty i analizy będą rzetelne, precyzyjne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.

Głównym celem dwudniowego szkolenia „Controlling inwestycji (Investment Controlling)” jest przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych, by skutecznie zarządzać i oceniać opłacalność inwestycji. Uczestnicy wyposażeni zostaną w narzędzia umożliwiające podejmowanie efektywnych decyzji finansowych i strategicznych, które są warunkiem długotrwałego sukcesu ich organizacji.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami i narzędziami stosowanymi w controllingu inwestycji, umożliwiającymi precyzyjne prognozowanie przepływów pieniężnych oraz efektywną analizę otoczenia rynkowego.

2. Wyposażenie uczestników w umiejętności związane z precyzyjnym określaniem struktury kosztów projektu inwestycyjnego, szacowaniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy i identyfikacją optymalnych źródeł finansowania.

3. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez prace nad rzeczywistymi studiami przypadków, co umożliwi uczestnikom efektywną ocenę opłacalności inwestycji i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w swojej codziennej pracy.

Controlling inwestycji (Investment Controlling)

 1. Specyfika projektu a zakres niezbędnych analiz.
 2. Controlling inwestycji według koncepcji Controlling Process Model 2.0
 3. Perspektywa czasowa projektu i ryzyko prognozy.
 4. Określenie kosztów zmian kompetencji firmy niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
 5. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe oraz w …… aktywa obrotowe.
 6. Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne CAPEX v OPEX.
 7. Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
 8. Analiza otoczenia rynkowego i szacowanie przychodów / korzyści
  a. Rynek i wartość rynku
  b. pozycja konkurencyjna
 9. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  a. CAPEX v OPEX
  b. Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.
  c. Koszty utopione (sunk costs), koszty alternatywne i kalkulacyjne.
 10. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  a. Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”
 11. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału.
  a. Stopa dyskontowa.
  b. Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 12. Procedura oceny opłacalności inwestycji – metody statyczne i dynamiczne: rachunek porównawczy kosztów, księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (PP), zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik zyskowności (PI) – case study
 13. Scenariusze, analiza wrażliwości i monitoring realizacji.
 14. Analiza Business Case’ów

Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych na własnych komputerach, wszystkie zadania rozwiązywane są z wykorzystaniem MS Excel.

W przypadku szkolenia realizowanego w formie zdalnej zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.