ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jakich kompetencji potrzebuje controller przyszłości?

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania kompetencji controllerów*. Kompetencje te zostały podzielone na sześć grup:

  1. kompetencje w obszarze finansów i controllingu
  2. kompetencje dotyczące zarządzania
  3. umiejętności komunikacji i współpracy
  4. kompetencje w zakresie technologii i analiz
  5. przedsiębiorczość
  6. kompetencje personalne

W ramach tych kompetencji respondenci oceniali swoje kompetencje wybierając odpowiedź spośród trzech opcji: wysokie, średnie niskie. Wyniki prezentuje rysunek.

Kompetencje z obszaru finansów i controllingu

Kompetencje z obszaru finansów i controllingu to podstawowe kompetencje controllerów. Wśród tych kompetencji wyróżnić należy: wiedza na temat procesów finansowych i controllingowych firmy, znajomość wskaźników finansowych, wiedza na temat koncepcji i ram związanych z finansami i controllingiem, znajomość rachunkowości finansowej, znajomość wskaźników pozafinansowych. 62% uczestników badania oceniło swoje kompetencje jako wysokie, a 37% jako średnie. Tylko 1% badanych ocenia te kompetencje jako niskie.

Kompetencje dotyczące zarządzania

Kompetencje dotyczące zarządzania to przede wszystkim zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą i znajomość zwinnych technik (agile). Przeważająca cześć respondentów (55%) ocenia te kompetencje jako średnie, a 17 % jako niskie. Tylko 28% respondentów ocenia swoje kompetencje dotyczące zarządzania jako wysokie.

Umiejętności komunikacji i współpracy

Kolejną grupą kompetencji są umiejętności komunikacji i współpracy, w szczególności są to: umiejętności pracy zespołowej, umiejętności dyskusji, umiejętności prezentacji i opowiadania historii, umiejętności coachingu i mentoringu, pewność siebie, umiejętności przywódcze i motywacyjne oraz umiejętności negocjacyjne. W tej grupie kompetencji badani czują się mocni. 56% z nich wskazuje na wysokie kompetencje w tym obszarze, a 40% wskazuje średnie. Tylko 3% respondentów uważa, że mają niskie umiejętności komunikacji i współpracy.

Kompetencje z obszaru technologii IT oraz analityki

Kompetencje z obszaru technologii IT oraz analityki to z pewnością ważna grupa kompetencji controllera przyszłości. W ramach tych kompetencji są m.in.: wiedza o wizualizacji danych, umiejętności w przygotowaniu danych, znajomość narzędzi Business Intelligence i systemów informatycznych, znajomość technologii i trendów cyfrowych, ochrony i bezpieczeństwa danych, architektury danych, znajomość w interpretacji modeli statystycznych, umiejętność w pozyskiwaniu danych, umiejętność tworzenia modeli statystycznych oraz znajomość programowania. Technologie IT oraz analityka to obszar kompetencji, gdzie 58% respondentów ocenia je jako średnie. 16% odpowiedzi to ocena tych kompetencji jako niskie. Spośród wszystkich sześciu grup kompetencji to właśnie te związane z technologiami IT i analityką zostały wskazane jako wysokie przez najmniejszą grupę osób – tylko 26%.

Kompetencje związane z przedsiębiorczością

Kompetencje związane z przedsiębiorczością to przede wszystkim znajomość modelu biznesowego firmy oraz czynników wpływających na wartość branży, znajomość czynników sukcesu tradycyjnych modeli biznesowych, myślenie strategiczne i znajomość czynników sukcesu cyfrowych modeli biznesowych. W tej grupie kompetencji respondenci czują się silni. Wysoki poziom kompetencji w tym zakresie deklaruje 44%, a średni poziom kolejne 44% respondentów. 12% uczestników badania ocenia swoje kompetencje z obszaru przedsiębiorczości jako niskie.

Kompetencje personalne

Ostatnią grupą kompetencji controllerów przyszłości to kompetencje personalne, na które składają się: myślenie analityczne, orientacja na rozwiązywanie problemów, integralność osobista i kręgosłup, krytyczne myślenie i refleksja, wytrwałość i chart, umiejętności wykonawcze oraz tolerancja niejednoznaczności i otwartość. W tym obszarze kompetencyjnym 46% respondentów czuje się mocna. Średni poziom kompetencji deklaruje 49%, a tylko 4% ocenia te kompetencje jako niskie.

Ja czy zespół?

Mając na uwadze przedstawiony powyżej pełen zestaw kompetencji controllerów przyszłości trudno jest oczekiwać, aby jedna osoba miała je rozwinięte w satysfakcjonującym zakresie. Spojrzenie jednak na te kompetencje z perspektywy całego zespołu controllingowego pozwala z pewnością na łatwiejsze zaplanowanie i ich zdobycie w rozsądnym czasie.

* badanie ankietowe przeprowadzone podczas webinaru UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek „Future of Controlling with Prof. Dr. Utz Scheaffer”, 2021-05-12