ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!
Co to jest CONTROLLING?

Co to jest CONTROLLING?

Co to jest controlling?

Czym jest dla nas controlling?

Co to jest controlling? Jakie są funkcje, zadania, cele i narzędzia controllingu? Czy controlling jest potrzebny w Twojej organizacji? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak postrzegamy istotę controllingu w organizacjach.

Szkolenia Akademii Controllingu opierają się na ugruntowanej, międzynarodowej wiedzy wypracowanej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV) – największej tego typu organizacji dla controllerów, finansistów i menedżerów na świecie.

Controlling procesem wspierającym czy zarządczym?

W organizacjach wyróżniamy trzy rodzaje procesów: podstawowe, wspierające i zarządcze. Procesy podstawowe to takie, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby klientów (m.in. produkcja, logistyka, marketing i sprzedaż). Procesy wspierające nie przyczyniają się w sposób bezpośredni do zaspokajania potrzeb klientów, mają natomiast za zadanie umożliwić i wspomóc funkcjonowanie procesów podstawowych i zarządczych (to np. kadry i płace, IT, rachunkowość). Celem procesów zarządczych jest ukierunkowanie i koordynowanie procesów podstawowych i wspierających, zapewnienie ich odpowiedniej jakości, ustalanie celów i nadzorowanie osiąganych rezultatów. W skład procesów zarządczych wchodzą m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością oraz controlling.

Jakie są główne zadania controllingu?

Do najważniejszych zadań controllingu należą:

  • definiowanie celów,
  • planowanie,
  • sterowanie.

Controlling dba o to, by każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel, zapewnia zrównoważony rozwój i sukces przedsiębiorstwa. Celem controllingu jest zatem ciągłe i trwałe podnoszenie wartości firmy, a nie krótkoterminowa maksymalizacja zysku. Ważnym jest jednak zachowanie równowagi pomiędzy budową potencjału do osiągania przyszłego sukcesu a ciągłym, bieżącym generowaniem zysków.

Czy warto wprowadzić controlling?

Controlling powinien funkcjonować zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach, ponieważ w każdej organizacji stawiane są cele do zrealizowania. Controlling jest więc koncepcją przydatną nie tylko dla przedsiębiorstw nastawionych na zysk, ale również dla organizacji z sektora publicznego oraz non-profit. Różne dla tych grup podmiotów są jedynie definicje celów oraz osiągane przez nie rezultaty i wyniki. Controlling rozumiany jako proces zarządczy powinien być realizowany w każdej organizacji, nawet małej.

Co to jest controlling? W jakiej organizacji warto wprowadzić controlling?

Współpraca controllera i menedżera

Istotą racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem i jednocześnie nieodzownym zadaniem każdego menedżera jest myślenie zorientowanie na cel oraz nakierowanie wszystkich decyzji na osiągnięcie związanego z nim rezultatu. Oznacza to, że controlling nie jest procesem, który realizują wyłącznie wyspecjalizowane zespoły controllingowe lub inne działy wsparcia. Controlling jest procesem zarządczym zorientowanym na cel, który będzie skuteczny tylko dzięki współpracy controllerów z menedżerami (zob. rysunek 1).

Rysunek 1 – Współpraca controllerów z menedżerami

Controller i Menedżer

W tej współpracy controllerzy mają za zadanie:

– zapewnienie świadomej koncentracji na przyszłości (dbają o wykorzystanie szans, zajmują się zarządzaniem ryzykiem)

– integrują cele i plany organizacyjne w spójną i skoordynowaną całość – są pomostem między zarządem a poszczególnymi działami

– rozwijają i utrzymują systemy controllingowe – dbają o odpowiednią jakość dostarczanych danych, które są podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Controllerzy są sumieniem biznesowym i dbają o dobro organizacji jako całości.

Controlling Business Partner

Współpraca menedżera i controllera, rozumiana jest jako partnerstwo biznesowe i musi odbywać się na równorzędnym i równoprawnym poziomie. Wprawdzie to menedżer wyznacza kierunek działania, ale controllerzy również są współodpowiedzialni za osiąganie celów przez przedsiębiorstwo. Controllerzy mają do wykonania różnorodne zadania: informują, planują, kontrolują i doradzają a ich zestaw obowiązków zależy od konkretnego menedżera, którego wspierają. Zadania controllera mogą wiązać się z wyręczaniem, uzupełnianiem lub wyznaczaniem ram działania menedżera. Pierwszy rodzaj zadań to wyręczanie menedżera, przejmowanie i wykonywanie zadań za menedżera. Drugi rodzaj działań to uzupełnianie menedżera, np. poprzez wyjaśnianie mu zasad funkcjonowania narzędzi z obszaru zarządzania i finansów. Trzeci rodzaj działań controllerów to wyznaczanie ram działania menedżerom, np. w sytuacji, gdy menedżer bardziej zwraca uwagę na dążenie do własnych celów niż na interesy całej firmy. Controller może stać się prawdziwym partnerem biznesowym menedżera jeżeli dobrze go zna oraz rozumie jego sytuację i kontekst działania. Pod pewnymi względami controllerzy są jak sprzedawcy: każdy klient jest inny i każdy musi być traktowany inaczej.

Rysunek 2 – Wsparcie zarządzających ze strony controllerów według Webera i Schäffera

Controller jako partner biznesowy

Jakie kompetencje są niezbędne w pracy controllera?

Rola partnera biznesowego kadry zarządzającej to nie lada wyzwanie. Controller musi wykazać się wysoce rozwiniętymi, interdyscyplinarnymi kompetencjami. Z jednej strony controller posiada umiejętności związane z analityką, finansami, nowoczesnymi technologiami, z drugiej stała współpraca z osobami z różnych działów i na różnych poziomach hierarchii wymaga umiejętności komunikacyjnych i consultingowych.

Gdzie rozwijać tego typu kompetencje? Studia podyplomowe często okazują się zbyt wąsko podchodzić do tematu. Z pomocą przychodzi kompleksowy program szkoleniowy – Advanced Controlling Business Partner.

Program szkoleniowy – Advanced Controlling Business Partner

Advanced Controlling Business Partner

Program Advanced Controlling Business Partner kompleksowo przygotowuje finansistów do pełnienia roli Partnera Biznesowego kadry zarządzającej. Podczas pięciu modułów uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę z zakresu specjalistycznych kompetencji controllingowych (m.in. nowoczesny rachunek kosztów, budżetowanie, raportowanie zarządcze) oraz unikatowych kompetencji społecznych niezbędnych w pracy controllera (m.in. umiejętność współpracy z menedżerami z różnych działów, budowanie autorytetu, doskonalenie umiejętności komunikowania, skuteczna prezentacja).

Program Advanced Controlling Business Partner to 16 dni szkoleniowych w ramach 7 zjazdów (dwa zjazdy trzydniowe oraz pięć zjazdów dwudniowych). Ponadto w ramach programu uczestnicy podchodzą do czterech egzaminów kompetencji zawodowych (E1-E4), przygotowują pięć projektów (P1-P5). Zwieńczeniem kursu jest egzamin dyplomowy, realizowany w odrębnie wyznaczonym terminie po ukończeniu pięciu modułów, zaliczeniu czterech egzaminów (E1-E4), przygotowaniu pięciu projektów (P1-P5).

ACBP w liczbach

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyzwaniu i zdobyć niezbędne kompetencje, by zostać Partnerem Biznesowym kadry zarządzającej zapisz się na: http://acbpdiploma.com/pl

Artykuł został stworzony na podstawie publikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC):

– Misja Controllerów (https://bit.ly/2PbvDHY)

– Fundamenty Controllingu (https://bit.ly/2Bv45Wa)

– Controlling Process Model 2.0 (możesz kupić publikację w języku polskim na: https://sklep.akademiacontrollingu.pl/).