ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Analiza finansowa – warsztat case study – 1 dzień

Opis

Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Zdobyta wiedza i umiejętności

 • Wiedza o narzędziach analizy finansowej (ujęcie kontrolingowe: „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”).
 • Umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych.
 • Umiejętność dostrzegania zależności ekonomicznych pomiędzy wielkościami finansowymi.
 • Umiejętność określania silnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność doboru działań usprawniających.
 • Umiejętność prezentacji wyników analizy w formie wypowiedzi.
 • Umiejętność komunikacji wyników analizy w formie raportu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

Celem każdego case’u jest precyzyjne określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa i możliwych działań usprawniających w wybranym obszarze funkcjonowania podmiotu.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.

1. Opis narzędzi analizy finansowej

 • Podstawowe dane finansowe
 • Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Podstawy interpretacji i wnioskowania
 • Analiza odchyleń: w czasie, z planem i pomiędzy firmami

2. Sprzedaż i jej rentowność

 • Case study 1 – Jak podmiot tworzy zysk, czyli od klienta do zysku.

3. Rentowność kapitałów własnych i jej źródła

 • Case study 2 – Źródła rentowności przedsiębiorstwa, czyli jak działa model biznesu.

4. Sprawność działania

 • Case study 3 – Jak można się przekonać, czy spłata należności następuje szybciej, czy wolniej niż u konkurencji.

5. Poziom długu i wypłacalność przedsiębiorstwa

 • Case study 4 – Dlaczego i kiedy podmiot nie jest w stanie spłacać zobowiązań.

6. Płynność finansowa

 • Case study 5 – Jak ocenić kiedy podmiot nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań.

7. Prezentacja wyników analizy

 • w formie raportu (jednostronnicowego)
 • w postaci prezentacji