ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Opis

Szkolenie: Budżetowanie i controlling

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się również zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych.

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania

1. WYKORZYSTANIE BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU
Zadania i funkcje budżetu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania (etapy planowania, realizacji i aktualizacji budżetu)
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:
• dla kosztów stałych
• dla kosztów zmiennych i przychodów
Rodzaje budżetów:
• wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
• budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
• budżet zamknięty i otwarty
• budżet zadaniowy i tradycyjny
• zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności
Proces budżetowania nastwiony na realizację celów strategicznych
Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Planowanie budżetu nastwione na osiągnięcie celów w zakresie:
• rentowności kapitału
• udziału w rynku i dywersyfikacji działalności
• wykorzystania zdolności produkcyjnych (urządzeń i pracowników)

2. BUDŻET KOSZTÓW STAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYCM
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa produkcyjnego na centra budżetowe (MPK):
• MPK stopnia 1 – dla maszyn produkcyjnych i zespołów pracowników
• MPK stopnia 2 – dla kosztów ogólnowydziałowych produkcji
Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym dla:
• Technicznym (maszynowych) MPK
• Osobowych MPK
• Kosztów wydziałowych

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:
• centra kosztów a centra odpowiedzialności za koszty
• rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
• zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności
Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. METODY PLANOWANIA POJEDYNCZYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH
• ekstrapolacji historycznych trendów
• zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
• zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
• zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. BUDŻET PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZMIENNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
Wielowymiarowe struktury budżetu sprzedaży odrębne dla przychodów i wpływów
Planowanie ilościowe produkcji uwzględniające potrzeby sprzedaży i posiadane zdolności produkcyjne
Planowanie ilościowe produkcji na pojedynczych zasobach produkcyjnych
Ustalanie przesunięć w czasie ilościowego budżetu produkcji z uwzględnieniem dostępności produktów na rynku a posiadanymi zdolnościami produkcyjnymi.
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych z dokładnością do pojedynczych zasobów produkcyjnych
Tworzenie rocznego planu produkcji w zakresie finansowym i rzeczowym
Planowanie zaopatrzenia w ujęciu ilościowym i wartościowym

5. RAPORTY BUDŻETU KOSZTÓW PRODUKCJI
Raport dla kosztów zmiennych produkcji
Raport na temat kosztów wytworzenia dla produkcji
Przykłady wzorów raportów marżowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych