ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Finanse dla nie finansistów – 2 dni

Opis

Szkolenie jest nastawione na zdobycie przez uczestników kompetencji przydatnych w ich praktyce zawodowej. Program szkolenia zawiera wiele ćwiczeń (konkretne przypadki i dokumenty finansowe ilustrujące omawiane zagadnienia i stymulujące rozwiązywanie problemów decyzyjnych).

W TRAKCIE SZKOLENIA WYKORZYSTYWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE TECHNIKI SZKOLENIOWE:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerów i specjalistów oraz Project Managerów nie mających przygotowania z zakresu finansów.

Uczestnicy po szkoleniu będą Umieli:

 • Swobodnie operować „żargonem” finansistów, co ułatwia komunikację z finansistami i kadrą innych pionów.
 • Interpretować dane i wskaźniki zawarte w raportach zarządczych.
 • Zastosować narzędzia analityczne, pozwalające ocenić finansowe aspekty decyzji podejmowanych w różnych obszarach (sprzedaż, zakupy, logistyka).
 • Ocenić efekty finansowe nowych pomysłów biznesowych (nowe produkty, usługi).
 • Określić sposób kształtowania się różnych rodzajów kosztów i metody ich optymalizacji.

Uczestnicy po szkoleniu będą Wiedzieli:

 • Jak uwzględnić w procesie podejmowania decyzji punkt widzenia właścicieli.
 • W jaki sposób podejmowane przez menedżerów decyzje wpływają na przychody i koszty, a w konsekwencji na wyniki finansowe, płynność i wartość firmy.

 • Przyswojenie przez uczestników podstawowych pojęć z obszaru finansów.
 • Nabycie umiejętności spojrzenia na proces zarządzania przez pryzmat finansów.
 • Zrozumienie wpływu typowych decyzji biznesowych na przychody, strukturę kosztów, wyniki finansowe, płynność finansową i wartość firmy oraz na najważniejsze wskaźniki finansowej efektywności przedsiębiorstwa (KPI).
 • Poznanie i przećwiczenia zasad i narzędzi analitycznych wspierających menedżerów i specjalistów w podejmowaniu decyzji operacyjnych i rozwojowych zorientowanych na poprawę efektywności ekonomicznej firmy.

Słowniczek wyrazów obcych i bliskoznacznych:
Przychód a Dochód.
Koszt a Wydatek.
Marża, narzut a zysk.
Rachunek Wyników a Cash Flow.
Capex , Opex.
Koszty zmienne i stałe.
Makroekonomia i mikroekonomia

Źródła efektywności przedsiębiorstwa i jej ocena na bazie sprawozdań finansowych:
Jak decyzje podejmowane przez menedżerów wpływają na zyskowność, płynność i wartość aktywów – ćwiczenie.
Zysk przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
Wpływ wydatków z budżetu „Opex” i „Capex” na wynik finansowy i płynność.
Koszty amortyzacji aktywów trwałych – ujęcie podatkowe i zarządcze.
Jak ocenić kondycję finansową firmy i efekty pracy menedżerów za pomocą wskaźników finansowych rentowności (GM, EBIT, EBITDA, ROS, ROE), płynności , sprawności i zadłużenia.

Zarządzanie płynnością:
Wpływ rotacji należności, zapasów i zobowiązań na płynność spółki (cykl konwersji gotówki)
Wpływ finansowania inwestycji kapitałem i kredytem / leasingiem na płynność, rentowność.

Elementy rachunkowości zarządczej:
Struktura i elastyczność kosztów.
Badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami – Analiza Break Even Point.
Outsourcing procesów – czy to sposób na oszczędności, uzmiennienie kosztów czy poprawę płynności?

Analiza rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego:
Procedura oceny opłacalności inwestycji: Payback, NPV, IRR, ROI.
Prognozowanie przepływów gotówkowych związanych z inwestycją.
Wartość pieniądza w czasie (podstawowe informacje)