ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – szkolenie dwustopniowe (2 x 2 dni)

Opis

Dynamicznie rozwijająca się konkurencja, wzrost kosztów funkcjonowania kładzie na przedsiębiorstwach ciężar optymalizacji funkcjonujących procesów.

Mimo tego, że mówi się o sile łańcuchów dostaw często wdrażane rozwiązania są wyspowe (nie obejmujące całości procesów) i/lub skierowane są na optymalizację relacji z ogniwami zewnętrznymi z pominięciem wewnętrznych. Determinuje to sytuację, w której pojawia się zjawisko suboptymalizacji, czyli działania danego działu na szkodę całego przedsiębiorstwa.

Czterodniowe warsztaty oparte na grze symulacyjnej: Budowa i optymalizacja polityki zakupowo -magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.

Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji – współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nieistotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów.

Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy.

Poruszane zagadnienia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w stawianych do rozwiązywania problemach- ćwiczeniach.

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników  średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów
 • pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów ze szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych

Podczas zajęć uczestnicy będą wykonywali między innymi następujące zadania:

 • gra symulacyjna: Świat śrub – zakupy, magazynowanie i dystrybucja
 • zbudowanie modelu preferencji decydenta
 • mapowanie procesów
 • wyliczanie wskaźnika OTIF
 • obliczanie POK
 • przeprowadzenie analizy popytów
 • analiza ABC
 • analiza XYZ
 • zarządzanie przepływem materiałów – MRP
 • efekty dobrego działania w magazynie
 • układ technologiczny magazynów
 • analiza strefy przyjęć, składowania, wydań
 • zapoznanie z metodą przydziału potencjałów
 • wyliczanie ekonomicznej wielkości zamówienia
 • zapoznanie z metodą przydziału potencjałów
 • zastosowanie Solver
 • zastosowanie algorytmu Johnsona, algorytmu Mc Naughtona do optymalnego harmonogramowania zadań TCO
 • kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych)
 • rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce
 • obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu i tworzenie narzędzi obliczeniowych
 • kalkulacji zapotrzebowania na pracę ludzką
 • poznanie metod kalkulowania wielkości poszczególnych stref w magazynie
 • wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy zaopatrzenia i magazynów
 • 5S – organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina)
 • 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie metody sterowania przepływem materiałów
 • zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time
 • Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi
 • wybór wyposażenia i jego rozlokowanie
 • czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania
 • ocena realizowanych procesów
 • Make or Buy w magazynie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji i klasyfikacji surowców i materiałów utrzymywanych w zapasie, oceny i doboru stosowanych metod prognozowania popytu
 • oszacowania rzeczywistego poziomu dostępności surowców i materiałów – zagwarantowanie ciągłości produkcji
 • analizy dostaw uzupełniających zapas – ustalanie ekonomicznej (optymalnej) wielkości zamówień dla poszczególnych surowców i materiałów
 • analizy i oceny stosowanych systemów zamawiania i parametrów ich realizacji
 • analizy poziomu identyfikacji kosztów z uwzględnieniem kosztów gromadzenia, utrzymania oraz braku zapasu z rozróżnieniem na pozycje materiałowe
 • opracowania sposobu planowania i zarządzania dostawami i dostawcami
 • ustalenia optymalnej struktury zapasu, czyli wielkość części rotującej zwanej zapasem rotującym oraz wielkości zabezpieczającej zakłócenia (odchylenia) zwanej zapasem bezpieczeństwa
 • analizy przebiegu procesów magazynowych
 • oceny poziomu identyfikowalności dostarczanych dóbr
 • oceny wykorzystania zasobów (ludzie, środki transportu wewnętrznego, zarządzanie przestrzenią składową)
 • kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych), analizy ruchów magazynowych
 • przeprowadzenia analiz ABC i XYZ wraz z interpretacją
 • rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce
 • obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu, kalkulacja zapotrzebowania na pracę ludzką
 • wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy magazynów
 • oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień

I Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności

Dzień 1

1. System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne
Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenie a magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania

2. Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów
Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych

Dzień 2

1. Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.
Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych.

2. Poziom obsługi klienta (POK)
POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementy przedtransakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.
Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

3. Wstęp do logistyki zaopatrzenia
Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy o optymalizacji zapasów surowców, chodzi tutaj o takie zaplanowanie polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu. Kosztami zapasu nazywamy koszty związane z obsługą dostaw i zamówień (czyli koszty gromadzenia), a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie (czyli koszty utrzymania) oraz koszty braku zapasów.
Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa.

4. Magazyn jako element systemu logistycznego.
Czy magazyn to tylko budynek?
W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

II Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności

Dzień 1

1. Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadać właściwe pytania – czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?
Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.

2. Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu
Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

3. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.
Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących

4. Optymalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie
Wpływ prognozowania zapotrzebowania i optymalizacji prognoz na decyzje zakupowe. Omówione zostaną systemy zamówienne – odmiany i uwarunkowania, wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK, optymalizacja wielkości dostaw, wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów.

Dzień 2

1. Zarządzanie dostawcami a sprawność procesów magazynowych
Celem modułu jest uświadomienie wpływu współpracy z dostawcami na procesy magazynowe. Omówiona zostaje struktura zapotrzebowania informacyjnego wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferencji decydenta.
Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami z uwzględnieniem takich parametrów jak; akceptowalne warunki finansowe, czas realizacji, kompletność ilościowa, zgodność terminowa, parametry jakościowe i reakcja na reklamacji, reakcja na zdarzenie nadzwyczajne.
Istotnym elementem zajęć jest aspekt budowania wspólnego z dostawcami modelu oceny
Omówione zostaną różne techniki oceny dostawców m.in. : audyt dostawców, analiza ABC / XYZ, OTIF, ryzyko realizacji dostaw , udział w obrocie, metoda scoringowa, metoda rankingowa, TCO – całkowity koszt posiadania
Położony będzie duży nacisk na optymalizację współpracy z dostawcami – działania pre a nie post factum

2. Nowoczesne techniki zarządzania procesami– rewelacja czy mit?
Zanim zaczniesz cokolwiek doskonalić, zastanów się czy to, co robisz, jest niezbędnie potrzebne, by zrealizować zadania, które przed Tobą stoją. Lean to głównie eliminacja strat. A straty to wszystko to, co jest bezwartościowe. Typy strat można podzielić na siedem kategorii, dzięki którym możemy przyjrzeć się poszczególnym problemom i znaleźć małe możliwości poprawy, dzięki czemu może uda nam się wygenerować duże oszczędności (zgodnie ze starą prawdą ziarnko do ziarnka).
Bardzo szczegółowo zostaną omówione odchudzone narzędzia wraz z pokazaniem możliwości praktycznego zastosowania w zarządzaniu zaopatrzeniem i magazynami.