ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Raportowanie ESG w praktyce – liczenie i raportowanie śladu węglowego (carbon footprint) – 2 dni – NOWOŚĆ!

26-27.09.2024, Online

21-22.11.2024, Online

Opis

Obowiązek raportowania ESG to temat, który staje się codziennością naszych przedsiębiorstw, a obliczanie i raportowanie śladu węglowego, jest w tym obszarze szczególnym wyzwaniem. Regulacje ESG (Environmental, Social, Governance) nabierają na znaczeniu, a umiejętność ich raportowania i zarządzania staje się nieodzowna. Dlatego też, nasze szkolenie „Raportowanie ESG w praktyce – liczenie i raportowanie śladu węglowego” stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę, w szczególności w obszarze zarządzania środowiskowego i liczenia śladu węglowego (carbon footprint).

Zaniedbanie tematyki ESG może skutkować nie tylko ryzykiem utraty reputacji, ale także konkretnymi konsekwencjami finansowymi. Zrozumienie i umiejętność wdrożenia strategii ESG to dziś warunek sine qua non dla wszystkich CFO, finansistów, controllerów finansowych, menedżerów oraz specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Nasze szkolenie oferuje nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne narzędzia i metody, które można natychmiast wdrożyć w codziennej pracy.
Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest wprowadzeniu do ESG i jego kluczowych komponentów, takich jak relacje z interesariuszami, różnorodność i inkluzyjność w miejscu pracy, czy transparentność i odpowiedzialność zarządzania. Szczegółowo omówimy także Katastrofę klimatyczną i jej związki ze śladem węglowym, wskazując na konkretne motywacje, procesy i wyniki związane z tym wskaźnikiem.
Drugi dzień szkolenia koncentruje się na praktycznych aspektach liczenia i raportowania śladu węglowego, jako kluczowego aspektu obszaru środowiskowego (Environment). Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować miejsca powstawania śladu węglowego w procesach produkcyjnych, jak korzystać z narzędzi takich jak MS Excel do zbierania danych, oraz jak przeprowadzać kalkulacje w zakresie emisji bezpośrednich, pośrednich i zewnętrznych. Całość wzbogacona będzie o analizę przypadków z rzeczywistych przedsiębiorstw, co pozwoli na lepsze zrozumienie i zastosowanie zdobytej wiedzy.
Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu, zdobędziesz niezbędne kompetencje, które pozwolą Ci nie tylko na skuteczne obliczanie śladu węglowego i jego prezentację w raporcie ESG, ale także na wzmocnienie pozycji Twojej firmy na rynku. W obliczu rosnących wymagań regulatorów i oczekiwań inwestorów, znajomość standardów raportowania takich jak ESRS, ISO czy GRI, stanie się Twoim atutem.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie raportowania ESG i liczenia śladu węglowego. Jest idealne dla osób odpowiedzialnych za kalkulację śladu węglowego (controllerów, analityków), wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak zarządzać i raportować kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego zgodnie z najnowszymi regulacjami. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i metody, które mogą natychmiast wdrożyć w swoich organizacjach, co pozwoli im skuteczniej działać w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy
2. Analityk danych
3. Menadżerowie i specjaliści odpowiedzialni za zrównoważony rozwój
4. Osoby z działów CSR, HR, compliance i zarządzania ryzykiem
5. Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
6. Menadżerowie operacyjni i produkcji
7. Specjaliści ds. ochrony środowiska
8. Specjaliści ds. raportowania ESG
9. Analitycy danych środowiskowych
10. Koordynatorzy ds. zrównoważonego rozwoju
11. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
12. Menadżer ds. Raportowania Finansowego/Zarządczego
13. Business Intelligence Analyst
14. Kierownik Controllingu
15. Dyrektor Controllingu
16. Dyrektor Finansowy (CFO)

Warto wziąć udział w szkoleniu, aby zdobyć praktyczne umiejętności liczenia i raportowania śladu węglowego zgodnie z ESRS, zrozumieć regulacje prawne oraz wdrażać najlepsze praktyki ESG, co pozwoli na lepsze zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Twojej organizacji.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Praktyczne umiejętności: Nauczysz się liczyć ślad węglowy oraz interpretować i raportować wyniki zgodnie z europejskimi standardami.

2. Zrozumienie podstaw ESG: Poznasz kluczowe zasady i znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

3. Aktualna wiedza regulacyjna: Zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących raportowania ESG i ich wdrażania w organizacji.

4. Zwiększenie konkurencyjności firmy: Zwiększysz zaufanie interesariuszy i poprawisz wizerunek firmy poprzez wdrożenie odpowiedzialnych praktyk ESG.

5. Networking i wymiana doświadczeń: Spotkasz się z ekspertami i profesjonalistami z różnych branż, co umożliwi wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Celem głównym szkolenia jest nauka praktycznych metod liczenia śladu węglowego oraz interpretacji wyników zgodnie z ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju). Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego raportowania śladu węglowego, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów regulacyjnych i poprawy zrównoważonego rozwoju organizacji.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Zrozumienie podstaw ESG: Zapoznanie uczestników z fundamentalnymi koncepcjami i terminologią ESG (Environmental, Social, Governance).

2. Regulacje prawne i standardy: Przedstawienie aktualnych regulacji prawnych i standardów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z europejskimi dyrektywami.

3. Zarządzanie środowiskowe, społeczne i ładem korporacyjnym: Poznanie najlepszych praktyk zarządzania w kontekście środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Raportowanie ESG w praktyce – liczenie i raportowanie śladu węglowego (carbon footprint)

Dzień 1: Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) w teorii

1. Wprowadzenie do ESG i Środowiska (E)

a. Historia i Kluczowe dokumenty dla zrównoważonego rozwoju firmy
b. Regulacje prawne określające ramy raportowania zrównoważonego rozwoju firmy
c. Harmonogram wdrażania dyrektyw w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa
d. Komisja Europejska wymaga wrażliwych dla środowiska branż konkretnych deklaracji

2. Społeczeństwo i Ład Korporacyjny (S i G)

a. Relacje z interesariuszami (S)
b. Różnorodność i inkluzyjność w miejscu pracy (S)
c. Struktury zarządzania i nadzoru (G)
d. Transparentność i odpowiedzialność (G)

3. Katastrofa Klimatyczna a Ślad Węglowy (schemat wg Simona Sinka)

a. Dlaczego powinniśmy liczyć ślad węglowy? (motywacja)
b. Jak powstaje ślad węglowy? (procesy przy których powstaje ślad węglowy)
c. Co to jest ślad węglowy? (jaki otrzymamy produkt) – 3 zakresy

4. ESRS i ich znaczenie – raportowanie ESG wg ESRS

a. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) – Struktura
b. Zasada podwójnej istotności
c. ESRS E – Środowisko
d. ESRS S – Społeczeństwo
e. ESRS G – Ład Korporacyjny
f. Standardy ekwiwalentne do ESRS (ISO, GRI, SIN)

Dzień 2: Liczenie i raportowanie śladu węglowego w praktyce

1. Ślad węglowy – strategiczny KPI

a. 3 zakresy w liczeniu śladu węglowego (emisje bezpośrednie, pośrednie i zewnętrzne)
b. Rachunek kosztów działań (ABC) a liczenie śladu węglowego
c. Identyfikacja miejsc powstawania śladu węglowego w procesach produkcyjnych
d. Jakość danych – analogia do controllingu, oraz źródła danych
e. Granice organizacyjne w kalkulacji śladu węglowego

2. Liczenie śladu węglowego w zakresie 1. (emisje bezpośrednie) i 2. (emisje pośrednie)

a. Wykorzystanie MS Excel do zbierania danych
b. Przegląd dostępnych narzędzi do kalkulacji śladu węglowego
c. Omówienie przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego – wprowadzenie do analizy przypadku
d. Zasady kalkulacji śladu węglowego w zakresie 1. – emisje bezpośrednie
e. Obliczanie śladu węglowego w zakresie 1. – emisje bezpośrednie – analiza przypadku
f. Zasady kalkulacji śladu węglowego w zakresie 2. – emisje pośrednie
g. Obliczanie śladu węglowego w zakresie 2. – emisje pośrednie – analiza przypadku

3. Liczenie śladu węglowego w zakresie 3. (emisje zewnętrzne związane z zaopatrzeniem, sprzedażą i utylizacją)

a. Zasady kalkulacji śladu węglowego w zakresie 3. – Upstream – zaopatrzenie
b. Obliczanie śladu węglowego w zakresie 3. – Upstream – analiza przypadku
c. Zasady kalkulacji śladu węglowego w zakresie 3. – Downstream – sprzedaż i utylizacja
d. Obliczanie śladu węglowego w zakresie 3. – Downstream – analiza przypadku

4. Raportowanie i interpretacja wyników liczenia śladu węglowego

a. Prezentacja wyliczonego śladu węglowego
b. Sposoby wizualizacji oraz wyciąganie wniosków
c. Podsumowanie szkolenia

Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:
Praca z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników. Wymagane jest, aby podczas trwania szkolenia korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel. Uczestnicy muszą posiadać zainstalowany program MS Excel.
Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.

Ekspert posiadający szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz projektami.  Wykładowca ten wyróżnia się jako ekspert w dziedzinie ESG (Environmental, Social, and Governance). Jako dyrektor finansowy w renomowanej firmie, był odpowiedzialny za wdrażanie strategii ESG, tworzenie dedykowanych zespołów oraz współpracę z partnerami i klientami w zakresie ESG. Jego praktyczne doświadczenie obejmuje również zarządzanie finansami przedsiębiorstw, optymalizację procesów finansowych oraz pozyskiwanie i zarządzanie dofinansowaniami unijnymi.

W ramach swojej kariery prowadził projekty unijne, koordynując współpracę z jednostkami naukowymi i firmami piszącymi wnioski, co wymagało skrupulatnego raportowania finansowego i z postępów projektów. Jego umiejętności w zakresie controllingu, analizy kosztów i budżetowania dodatkowo wzmacniają jego kompetencje w liczeniu i raportowaniu śladu węglowego. Posiada także solidne wykształcenie z zakresu finansów, zarządzania płynnością finansową oraz metod wyceny spółek kapitałowych, co czyni go odpowiednim prowadzącym szkolenia na temat raportowania ESG i obliczania śladu węglowego.

Dzięki doświadczeniu w optymalizacji finansowej i wdrażaniu Lean Manufacturing, ma praktyczne podejście do minimalizacji kosztów i zwiększania efektywności, co jest kluczowe w kontekście raportowania i redukcji śladu węglowego. Jego zaangażowanie w rozwój kompetencji menedżerskich oraz projektowe umiejętności zarządzania zespołami, czynią go wartościowym szkoleniowcem w zakresie praktycznych aspektów raportowania ESG.