ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

S&OP (Sales and Operations Planning) – wdrożenie S&OP i integracja procesów – 2 dni

Opis

Sales and Operations Planning (S&OP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Narzędziem, które integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy jak i np. odrębne lokalizacje firmy. Strategia produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności planu. S&OP staje się również „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Jest również doskonałym narzędziem integrującym planowanie w rozproszonej grupie zakładów produkcyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • opanowanie zasada wdrażania S&OP,
 • przećwiczenie 5’u kroków prowadzących do aktualizacji planów;
 • poznanie dobrych praktyk tworzenia i audytu systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod stosowanych w prognozowaniu i planowaniu,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między działami firmy poprzez S&OP,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
 • poznanie głównych czynników mających wpływ na sukces lub porażkę w stosowaniu planowania operacji i sprzedaży – przykłady z życia,
 • zrozumienie powiązań S&OP z innymi zadaniami planistycznymi np. MPS – głównym harmonogramem produkcji i zakupów,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania), PAB (planowana dostępność magazynowa), minimalnych zapasów i zapasów bezpieczeństwa,
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”.

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie procesu wdrożenia S&OP w firmie, jak i opanowanie ilościowych i jakościowych metod tworzenia planów operacji i sprzedaży. Metody te są poznawane na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących planowanie w ramach łańcucha dostaw. Prognozy i plany sprzedaży wykorzystywane są do ustalenia działań w całym zakresie prac przedsiębiorstwa. Nacisk położony jest na poprawę dokładności tworzonych planów sprzedaży – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych.

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
  • rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
  • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • prognoza i plan sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami
  • główne strategie wytwórcze,
  • elastyczność i klasyfikacja procesów produkcyjnych,
  • charakterystyka naszych procesów w ramach MTO, ATO, MTS, CTO, MC – specyficzne zadania planistyczne.
 3. Integracja planowania strategicznego i procesów planistycznych wewnątrz S&OP – ogólnie
  • S&OP – plan operacji i sprzedaży,
  • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji,
  • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
  • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów,
  • RCCP – zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych.
 4. SOP – plan operacji i sprzedaży:
  • S&OP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu,
  • rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
  • popyt utracony,
  • popyt zależny i niezależny,
  • organizacja zespołu S&OP,
  • definiowanie rodzin produktów, ilość poziomów, zasady podziału,
  • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP).
  • częstotliwość pracy nad S&OP,
  • granica popytu i planowania (horyzont planistyczny),
  • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów,
  • rola marketingu i działu handlowego,
  • cztery strategie realizacji planu sprzedaży i produkcji/zakupów,
  • rozwijanie, doskonalenia i walidowanie procesu S&OP.
 5. Beer Game – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Cel to wykazanie, jak jakość przepływu informacji wpływa na możliwość wykonania procesu SO&P.
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • propozycja rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna.

Dzień 2/2

 1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
  • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
  • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera,
  • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na S&OP.
 2. Symulacja 5’u kroków procesu S&OP.
 3. Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży (przykłady):
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • indeks sezonowości,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
  • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.
 4. Analiza jakościowa w planowaniu sprzedaży:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 5. Utworzenie MPS – harmonogram produkcyjny i zakupowy:
  • zależność między PP (planem produkcji – produkt S&OP), a MPS,
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
  • planowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zdolności dostawcy,
  • planowanie zdolności transportowych.
 6. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • sesja ocen.