ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Trening antystresowy – 2 dni

Opis

W metodyce naszych zajęć znajdują się takie propozycje jak:

 • 10-15 minutowe ćwiczenia (gry, zabawy), wprowadzające temat i stanowiące punkt wyjścia do omówienia zagadnień ćwiczonych;
 • analizy przypadków – poprzez dyskusje w małych grupach
 • plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria podejmowania poszczególnych działań i możliwych ich konsekwencji, podsumowywane przez trenera;
 • krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia
 • ćwiczenie zachowań poprzez odgrywanie scenek i informacje zwrotne od trenerów i uczestników; w dalszych etapach szkolenia, scenki nagrywane są na kamerę i nagrania są omawiane;
 • kwestionariusze autodiagnozy pozwalające się scharakteryzować na dyskutowanych wymiarach;
 • fragmenty filmów ilustrujące zagadnienie, wspólnie dyskutowane;
 • ćwiczenia relaksacyjne

 • Poznanie własnej, specyficznej reakcji w sytuacji stresu.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania optymalnego dla siebie poziomu stresu (eustresu) oraz funkcjonowania w nim poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi stymulujących lub obniżających napięcie (dystres).
 • Doskonalenie metod kontrolowania zewnętrznych oznak stresu.
 • Poszerzenie repertuaru sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Zapobieganie kumulacji negatywnych emocji.
 • Zwiększenie własnego poczucia wpływu na sytuację w okolicznościach silnie stresujących.

1. Wprowadzenie

2. Autoananaliza „uwikłania” w stres:

 • fizjologia stresu. Mechanizm reakcji stresowej
 • „Punkt mniejszej odporności”- poznanie specyfiki własnej reakcji na stres. Skutki kumulacji stresu
 • osobowość, jako czynnik sprzyjający reakcjom stresowym

3. Strategie radzenia sobie ze stresem. Stresory w życiu zawodowym:

 • przegląd modeli radzenia sobie ze stresem
 • 3 modele ‘copingu’-zadaniowy /emocjonalny /ucieczkowy- wraz z oceną ich skuteczności
 • możliwości zastosowana określonych strategii w poszczególnych sytuacjach
 • syndrom wypalenia zawodowego – identyfikacja zagrożeń w sytuacji recesji. Stresory w pracy zawodowej

4. Zapobieganie kumulacji negatywnych emocji:

 • Dystansowanie się do zdarzeń poprzez:
 • stosowanie technik asertywnych (wyrażanie emocji, potrzeb, oczekiwań)
 • wykorzystanie zasad inteligencji emocjonalnej – rozwijanie empatii

5. Zmiana sposobu widzenia siebie i świata. Budowanie odporności na stres:

 • rola pozytywnego nastawienia i autosugestii
 • praktyczne odniesienia teorii kognitywnej stresu
 • autoanaliza monologu wewnętrznego. Zewnętrzne i wewnętrzne poczucie kontroli a stresogenne sytuacje
 • praca nad stworzeniem antytez-zapobieganie eskalacji reakcji stresowej
 • automotywowanie według własnego systemu wartości (samonagradzanie)

6. Zwiększenie zaangażowania i entuzjazmu:

 • dbałość o higienę psychiczną -trójkąt dobrego samopoczucia
 • kotwiczenie własnych zasobów
 • wypracowanie pozytywnego nastawienia (NLP)

7. Techniki relaksacyjne i ćwiczenia wyobraźni:

 • wprowadzenie pojęcia relaksu, technik oddechowych, strechingu
 • Trening Jakobsona- zastosowanie w sytuacji doraźnej
 • Trening Schultza- wyzwalanie reakcji odprężenia i koncentracji w okresie pełnym napięć
 • wizualizacje stanów pożądanych

8. Inteligencja emocjonalna:

 • jak oddzielać problem od człowieka i zwiększać dystans do problemów klientów/ pracowników?
 • empatia. Paradoks empatii- rozumieć nie znaczy zgadzać się. Empatia, jako postawa pracownika/ kierownika wzmacniająca jego autorytet

9. Asertywne wyrażanie emocji. Zapobieganie konfliktom.

 • czy, jak i po co wyrażać negatywne emocje?
 • paradoks zachowań agresywnych- tzw. odreagowanie a samokontrola emocjonalna. Tłumienie emocji- skutki fizjologiczne, psychologiczne i społeczne
 • sposoby wyrażania emocji negatywnych, które pozwalają zachować poprawne relacje z ludźmi