ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji

Opis

Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z kilkudziesięciu wdrożeń nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK w przedsiębiorstwach produkcyjnych z różnych sektorów, w szczególności takich jak produkcja spożywcza, meblarska, motoryzacyjna, produkcja wyrobów metalowych oraz z tworzyw sztucznych, produkcja oraz montaż podzespołów i urządzeń elektronicznych.

Podczas szkolenia poruszane są tematy związane zarówno z projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rachunków kosztów w obszarze produkcji, kalkulacją kosztu wytworzenia produktów, ewidencją kosztów bezpośrednich produkcji, kalkulacją i rozliczaniem kosztów pośrednich, ewidencją operacji produkcyjnych, jak i wykorzystaniem informacji dostarczanych przez rachunek kosztów do zarządzania efektywnością funkcjonowania wydziałów produkcyjnych.

Główną częścią szkolenia jest praktyczny case study „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego”. Podczas tego ćwiczenia uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów firmy produkcyjnej. Omawiane są zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów (maszyn, linii produkcyjnych, budynków, zespołów pracowniczych), działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Na praktycznych przykładach wyjaśniana oraz projektowana jest metoda kalkulowania kosztu wytworzenia produktów, wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, rozliczania kosztów wydziałów pomocniczych.
Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć przedsiębiorstwom produkcyjnym.

Znajomość rekomendowanych na świecie koncepcji rachunków kosztów pozwoli uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny projektować, wdrażać i rozwijać nowoczesne rachunki kosztów w obszarze produkcji we własnych przedsiębiorstwach.

Szkolenie adresowane jest do:

 1. Dyrektorów Finansowych
 2. Dyrektorów / Kierowników Controllingu
 3. Głównych Księgowych
 4. Planistów, kierowników i szefów produkcji
 5. Controllerów finansowych
 6. Controllerów produkcji
 7. Specjalistów ds. kalkulacji i optymalizacji produkcji
 8. Analityków Kosztów
 9. Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 10. Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach

Oferowane szkolenie dostarcza odpowiedzi na pytania:

1. Jakich informacji dostarcza nowoczesny rachunek kosztów produkcji w porównaniu
z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów?
2. Jak prawidłowo ewidencjonowane powinny być koszty zasobów produkcyjnych (centrów kosztów zasobów) i jak to wpływa na poprawną kalkulację kosztów działań/procesów wytwórczych, produktów, grup produktowych?
3. Jakie są warianty kalkulowania technicznego kosztu wytworzenia produktów i których z nich jest rekomendowany?
4. W jaki sposób kalkulować koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych zgodnie z wytycznymi Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej?
5. Jak uwzględniać koszty wydziałów pomocniczych, takich jak utrzymanie ruchu, w koszcie wytworzenia produktu?
6. Jakie informacje z obszaru kosztów i efektywności są poszukiwane przez menedżerów produkcji? Jaka powinna być ich forma prezentacji?
7. Od jakich zmian, w obecnym rachunku kosztów wytworzenia produktów, zacząć chcąc wykorzystać potencjał zasobowo-procesowego rachunku kosztów?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu :

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów, takich jak:

 • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Grenzplankostenrechnung (GPK)
 • Time Driven ABC
 • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
 • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów

2. Projektowania Centrów Kosztów Zasobów jako podstawy do wykonywania zaawansowanej kalkulacji kosztów
3. Kalkulowania kosztu wytworzenia produktów
4. Wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
5. Rozliczania kosztów wydziałów bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych
6. Ewidencji informacji kosztowych oraz operacyjnych w obszarze produkcji
7. Prezentowania informacji wspierających zarządzanie efektywnością produkcji
8. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

 1. Model dojrzałości Rachunku Kosztów – przegląd przez koncepcje rachunków kosztów rekomendowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) pod kątem kalkulacji kosztów wytworzenia
 2. Połączenie zasobowego i procesowego podejścia do kalkulacji kosztów wytworzenia: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych: założenia, definicje, struktura
 3. Case Study: projektowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Projektowanie struktury zasobów przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Dobór nośników kosztów zasobów produkcyjnych (kluczy rozliczeniowych)
 • Dlaczego struktura zasobów wpływa na jakość generowanych informacji wynikowych
 1. Case Study: projektowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Projektowanie struktury działań i procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Dobór nośników kosztów działań produkcyjnych oraz wspierających (kluczy rozliczeniowych)
 • Dlaczego struktura działań wpływa na jakość generowanych informacji wynikowych
 1. Case Study: projektowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej: usługi wewnętrzne i zasoby współdzielone
 • Składniki pełnego kosztu zasobu
 • Podział kosztów na stałe i zmienne
 • Potencjał i wykorzystanie zasobów produkcyjnych
 1. Case Study: projektowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Projektowanie struktury produktów i grup produktowych
 • Rodzaje obiektów kalkulacji rachunku kosztów
 • Rozliczanie kosztów działań produkcyjnych c.d.1
 1. Case Study: projektowanie zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Rozliczanie kosztów działań produkcyjnych c.d.2.
 • Rozliczanie kosztów dotyczących grup produktowych
 • Analiza wyników kalkulacji kosztów wytworzenia – podział na poziomy kosztów
 1. Podsumowanie i omówienie rozwiązań Case Study
 2. Rozdzielczość danych o kosztach wytworzenia uzyskiwanych z zasobowo – procesowego rachunku kosztów
 3. Korzyści z wdrożenia zaawansowanych rachunków kosztów w firmach produkcyjnych