Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji – 2 dni

22-23.09.2023, Online

Opis

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (2)

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych, wszystkie zadania rozwiązane zostaną z wykorzystaniem MS Excel.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji. Na przykładach liczbowych pokazane zostanie, co to są: NPV, IRR i okres zwrotu, oraz jak te miary prawidłowo interpretować, ale też m.in.: jak budżety przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania prawidłowo połączyć w prognozę przepływów pieniężnych a następnie jaką stopę procentową dobrać do ich dyskontowania.

Przykładowe zagadnienia, o których będzie można również porozmawiać w trakcie zajęć to:

Warto podkreślić, że controlling inwestycji jest zagadnieniem szerszym, niż samo liczenie NPV czy IRR. W trakcie szkolenia pokazane zostanie również, jak przeprowadzić analizę wykonalności i ryzyka (wrażliwości, scenariuszową), oraz zwrócimy uwagę na to, że inwestycje warto badać nie tylko przed przystąpieniem do realizacji, ale również w trakcie i po ich zakończeniu.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. Jest to wiedza przydatna dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, które dysponują budżetami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych, zarówno rozwojowych, jak również tych o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym.

 1. Istota oceny projektów inwestycyjnych
  • Typy projektów
  • Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka
  • Etapy przygotowania projektu
 2. Przegląd metod oceny opłacalności inwestycji. Wady i zalety
  • Wartościowy próg rentowności
  • Okres zwrotu
  • Wartość bieżąca netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
  • Indeks zyskowności
  • Zdyskontowany okres zwrotu
  • Wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych.
 3. Przepływy pieniężne w ocenie opłacalności inwestycji
  • Kalkulacja przychodów i kosztów projektu
  • Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań)
  • Przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego
  • Szacowanie przepływów pieniężnych metodami FCFE i FCFF na potrzeby oceny opłacalności finansowej
 4. Koszt kapitału i oczekiwana stopa zwrotu
  • Koszt kapitału własnego. Model CAPM i jego parametry
  • Średni ważony koszt kapitału (WACC)
 5. Od założeń do oceny opłacalności inwestycji
  • Analiza projektu inwestycyjnego nowego przedsięwzięcia z wykorzystaniem FCFE
  • Analiza projektu polegającego na modernizacji przy pomocy FCFF
 6. Zagadnienia szczegółowe w ocenie opłacalności inwestycji. Pytania i odpowiedzi
  • Jak zrównać wyniki NPV dla metody FCFF i FCFE?
  • Która metoda liczenia przepływów pieniężnych jest lepsza: FCFF czy FCFE?
  • Korzystając z WACC lepiej wziąć koszt projektu, czy całego przedsiębiorstwa?
  • Co zrobić z nakładami poniesionymi przed przystąpieniem do realizacji inwestycji?
  • Jak modyfikować formuły, jeśli przepływy pieniężne mają konkretne daty?
 7. CASE STUDY kompleksowe badanie opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu.