Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji

9-10.12.2021, Online - TERMIN GWARANTOWANY

14-15.10.2022, Online

Opis

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (2)

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych, wszystkie zadania rozwiązane zostaną z wykorzystaniem MS Excel.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji. Na przykładach liczbowych pokazane zostanie, co to są: NPV, IRR i okres zwrotu, oraz jak te miary prawidłowo interpretować, ale też m.in.: jak budżety przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania prawidłowo połączyć w prognozę przepływów pieniężnych a następnie jaką stopę procentową dobrać do ich dyskontowania.

Przykładowe zagadnienia, o których będzie można również porozmawiać w trakcie zajęć to:

Warto podkreślić, że controlling inwestycji jest zagadnieniem szerszym, niż samo liczenie NPV czy IRR. W trakcie szkolenia pokazane zostanie również, jak przeprowadzić analizę wykonalności i ryzyka (wrażliwości, scenariuszową), oraz zwrócimy uwagę na to, że inwestycje warto badać nie tylko przed przystąpieniem do realizacji, ale również w trakcie i po ich zakończeniu.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. Jest to wiedza przydatna dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, które dysponują budżetami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych, zarówno rozwojowych, jak również tych o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym.

Istota oceny projektów inwestycyjnych

 • Typy projektów
 • Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka
 • Etapy przygotowania projektu

Przegląd metod oceny opłacalności inwestycji. Wady i zalety

 • Wartościowy próg rentowności
 • Okres zwrotu
 • Wartość bieżąca netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • Indeks zyskowności
 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • Wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych.

Przepływy pieniężne w ocenie opłacalności inwestycji

 • Kalkulacja przychodów i kosztów projektu
 • Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań)
 • Przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego
 • Szacowanie przepływów pieniężnych metodami FCFE i FCFF na potrzeby oceny opłacalności finansowej

Koszt kapitału i oczekiwana stopa zwrotu

 • Koszt kapitału własnego. Model CAPM i jego parametry
 • Średni ważony koszt kapitału (WACC)

Od założeń do oceny opłacalności inwestycji

 • Analiza projektu inwestycyjnego nowego przedsięwzięcia z wykorzystaniem FCFE
 • Analiza projektu polegającego na modernizacji przy pomocy FCFF

Zagadnienia szczegółowe w ocenie opłacalności inwestycji. Pytania i odpowiedzi

 • Jak zrównać wyniki NPV dla metody FCFF i FCFE?
 • Która metoda liczenia przepływów pieniężnych jest lepsza: FCFF czy FCFE?
 • Korzystając z WACC lepiej wziąć koszt projektu, czy całego przedsiębiorstwa?
 • Co zrobić z nakładami poniesionymi przed przystąpieniem do realizacji inwestycji?
 • Jak modyfikować formuły, jeśli przepływy pieniężne mają konkretne daty?

CASE STUDY kompleksowe badanie opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu.