Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją – praktyczne dopasowanie metod – 2 dni

22-23.06.2023, Online

27-28.11.2023, Online

Opis

Procesy produkcyjne funkcjonują zawsze w konkretnej specyfice biznesu. Żeby opanować stosowanie technik i metod planistycznych trzeba poznać interakcje konkretnych działów i specjalizacji w organizacji. W planowaniu i harmonogramowaniu produkcji obok rozwiązań prowadzących kalkulacje sekwencyjnie, jak MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowane są coraz częściej rozwiązania prowadzące obliczenia bardziej „w czasie rzeczywistym” – typu APS (Advanced Planning and Scheduling). APS wymaga zrozumienia zbieżności między stosowanymi algorytmami kolejkowania harmonogramów, a celami (np. wydajność, redukcja przezbrojeń), jak i opanowania zasad zarządzania priorytetami zleceń. Użycie metod APS służących zaawansowanemu harmonogramowaniu powoduje, iż koniecznym staje się zawarcie w programie tematów dotyczących podnoszenia stabilności procesów (np. stabilność normatywów technologicznych) – za pomocą TOC (Theory of Constraints) i wybranych technik Lean.

W trakcie szkolenia wyjaśniony jest wpływ jakości planowania na poprawę wskaźników np. wymagany poziom rotacji zapasów i obsługi klienta, harmonogramowanie produkcji, zarządzanie wąskimi gardłami i priorytetami zleceń, sterowanie rotacją zapasów, zadania związane z planowaniem zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności.

Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną (np. możliwości i ograniczenia systemów informatycznych klasy ERP, czy też powszechne rozwiązania w … Excel’u), jak realizować typowe prace planistyczne jednocześnie pamiętając o dobrych praktykach promowanych przez ASCM®/APICS®. Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku działów współpracujących w obszarze planowania. Wskazuje na konkretnych case’ach z projektów (np. wdrożenia/integracje narzędzi ERP) dalsze kierunki rozwoju.

Korzyści 

 • praktyczne zarządzanie zasobami przez wąskie gardła, opanowanie TOC/MBC np. Drum Buffer Rope i wiele innych powiązanych z tematem metod,
 • otrzymanie bardzo dużej ilości przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
 • nabycie pewności w pracy z wykresami Gantt’a,
 • rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
 • opanowanie metod prowadzenia planowania, harmonogramowania i w pewnym stopniu sterowania produkcją,
 • poznanie koncepcji, zasad i metod zarządzania produkcją w ramach narzędzi z grupy APS i MRPII,
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też „wyjście” po za swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
 • poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard np. MES, SCADA, wybrany software jak Crystal Reports, itd.
 • użycie wybranych narzędzi Lean mając na celu redukcję odchyleń miedzy planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • w gospodarce materiałowej rozumienie różnicy i praktyczne stosowanie dwóch wskaźników „dostępność do obiecania” i „planowana dostępność magazynowa”,
 • integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków,
 • opanowanie zasad prowadzenia audytu swoich praktyk planistycznych dla np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.

Celem nadrzędnym szkolenia online jest opanowanie metod i technik dot. planowania, harmonogramowania i sterowania, zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazanie na konkretnych przykładach kierunków rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC.

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją:
  • uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie,
  • wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności,
  • minimum, które trzeba spełnić dla osiągniecia „victory” w planowaniu,
  • cele stojące przez planowaniem, przed harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.
 2. Dobór narzędzi planistycznych, w zależności od specyfiki danej firmy:
  • typy i rodzaje procesów wytwórczych – przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
  • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji,
  • pytania w konsultingu, typowo zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII:
  • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w APICS®/ASCM®,
  • stosowanie kalkulacji na poziomie grupy asortymentowej, czyli rodziny produktów/usług,
  • horyzont/granica planowania i granica popytu,
  • plan operacji i sprzedaży – S&OP, integracja w procesie planowania różnych działów,
  • długoterminowa weryfikacja dostępności zasobów dla grup asortymentowych – RP/RRP (Resource Requirements Planning).
  • główny harmonogram produkcji – MPS:
   • praktyczne użycie dwóch wskaźników – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (planowana dostępność magazynowa).
  • Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (load profile i weryfikacja wąskich gardeł przy przyjmowaniu zamówień) czyli RCCP.
 4. Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania:
  • problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez … zakupy,
  • przyczyny tzw. „wrzutek na wczoraj” w tzw. „okres zamrożony” harmonogramu,
  • brak aktualnych danych w systemie np. stany magazynowe,
  • system motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.
 5. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych – uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”.

Dzień 2/2

 1. Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratt’a:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu „wąskimi gardłami” produkcyjnymi,
  • metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu” np. Drum Buffer Rope,
  • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.
 2. Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw),
  • kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
  • wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania wielkości partii,
  • zapas bezpieczeństwa – SS, a zapas minimalny,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. voice picking, light picking, RFID.
 3. Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania:
  • infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach,
  • typowe obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume,
  • rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe,
  • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, poprawa terminowości, wygładzanie obciążeń i inne częto wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu,
  • warunki skutecznego użytkowania APS – szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wysoka wymagana moc obliczeniowa.
 4. Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania:
  • hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji,
  • analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.
 5. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
  • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
  • literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu,
  • ankiety i sesja ocen,
  • przekazanie linku do dysku sieciowego dla umożliwienia pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć.