Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing – 3 dni

Opis

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii.

Celem szkolenia jest również przedstawienie koncepcji Lean Manufacturing, potraktowanej tutaj jako zbiór technik mających zapewnić firmie możliwość dalszego rozwoju systemu zarządzania produkcją.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o cykl naprzemiennych wprowadzających wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Uczestnicy w trakcie realizacji programu z planowania produkcji poznają też metody uruchamiania procesu ewolucyjnych zmian w swoich firmach. Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej łagodną implementację w działaniach przedsiębiorstwa.

Szkolenie adresowane jest do:

 • planistów
 • kierowników
 • szefów i dyrektorów produkcji
 • pracowników działu zakupów
 • pracowników działu sprzedaży chcący przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych oraz do osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu:

 • metod optymalizacji zdolności produkcyjnych
 • koncepcji Lean Manufacturing
 • nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej
 • standardów MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących
 • najlepszych praktyk planistycznych

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Wprowadzenie do MRPII (planowania zasobów produkcyjnych)
  Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych i właściwy dobór konkretnych narzędzi planistycznych dla konkretnych przypadków.

  • Klasyfikacja procesów wytwórczych.
  • Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu lub też do ich kombinacji.
  • Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie materiałowe i zdolności produkcyjnych).
 2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII
  • Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS®.
  • Zaprezentowanie różnych podejść do kwestii planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i ilości produkowanych indeksów materiałowych, założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
   • Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
   • Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z SOP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem SOP.
  • Zasady definiowania rodzin produktów;
  • Długoterminowe planowanie zasobów;
  • Struktury planistyczne, a prognozy;
  • Plan produkcji dla głównych rodzin produktów;
  • Planowanie długo i krótkoterminowe;
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd. Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
  • Wskaźnik – dostępne do obiecania – ATP.
  • Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą.
  • Rola planisty i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS.
  • Dwupoziomowy MPS.
 4. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game
  Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

  • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
  • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego.
  • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów lub w trakcie przerwy).

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
  • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
  • Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
  • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
 2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – cd.
  • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
   • Wpływ wielkości partii na planowanie.
   • Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
   • Horyzont planistyczny.
   • Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
   • Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
  • Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
   • Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
   • Marszruty, scenariusze realizacji.
   • Kontrola „kolejek”.
   • Pułapki w planowaniu zdolności.
  • Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
   • Współpraca między procesem MRP, a PAC.
   • Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2003)
   • Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ mieszane.
   • Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
   • Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
 3. Gospodarka magazynowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej
  Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.

  • Prezentacja głównych modeli matematycznych – obliczenia (ABC, EOQ, ROP).
  • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjny.
  • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID – prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
 4. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilnasowania zdolności produkcyjnych
  Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”.

Dzień 3

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
  W tym punkcie zajęć przedstawiona jest historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.

  • Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS.
  • Przyczyny powstania TPS.
  • Uwarunkowania kulturowe dla rozwoju Lean – czym jest budowa zespołu?
  • Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
 2. Mapowanie strumienia wartości (VSM)
  Grupa poznaje zasady analizy i budowy strumienia wartości. Dostrzeżona zostaje celowość modelowania procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta.

  • Co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
  • Wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów.
  • Identyfikacja strat.

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.