ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie, zarządzanie produkcją – integracja w procesie planowania (APS/ERP/MRPII/Industry 4.0) – 3 dni

Opis

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić różne metody planowania i zarządzania produkcją. Przemieszczamy się tu od wybranych rozwiązań pochodzących z MRPII (planowania zasobów produkcyjnych), np. S&OP (planowanie operacji i sprzedaży), przez APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie), do narzędzi pochodzących z Industry 4.0. Obok APS prezentowane są również całkowicie indywidualne i często unikatowe rozwiązania planistyczne wypracowane w fabrykach klientów. W trakcie szkolenia najlepsze praktyki w zarzadzaniu produkcją skupione są na ochronie konkretnych wskaźników, np. wysoki poziom obsługi klienta, kolejkowanie pracy pod redukcję przezbrojeń, redukcja WIP (pracy w toku), zarządzanie poziomem zapasu itd. Visual management promowany jest w ramach praktycznego (na świadomie wybranym poziomie szczegółowości) harmonogramowania i sterowania realizacją pracy. Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na różne zmiany pojawiające się w procesie/planie, jak i integracja działów w procesie planowania. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju, np. pojawiające się na rynku nowe – interesujące z perspektywy planistycznej – funkcjonalności.

W trakcie zajęć oprócz wielu ćwiczeń realizowane są dwa główne warsztaty: Beer Game i Shop Floor Game. Pierwszy ma na celu wykazanie, iż planowanie jest procesem, na którego sukces wpływ mają nie tylko osoby z działu planowania. Następuje tu promocja dobrych praktyk komunikacyjnych, integracja w ramach obsługi tychże procesów, dobór jednej z czterech strategii przetwarzania informacji. Drugi warsztat poświęcony jest symulacji planowania i harmonogramowania w zakładzie produkcyjnym – maksymalizacji wyniku finansowego fabryki. W warsztacie tym zgodnym z pryncypiami APS pracujemy bezpośrednio na wykresach Gantta, odkrywamy różne algorytmy kolejkowania pracy (m.in. antycypacji ograniczeń/wąskich gardeł). Rozwijamy też umiejętności związane z podejmowaniem decyzji balansujących interesy różnych działów (wskaźniki), maksymalizowaniem poziomu obsługi klienta i rentowności zleceń – wszystko przy zmieniających się priorytetach rynku.

Metodyka pracy
• Szkolenie realizowane jest w oparciu o cykl naprzemiennych wprowadzających wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Uczestnicy w trakcie realizacji programu poznają też metody doskonalenia praktyk planistycznych – pewnej ewolucji. Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej łagodną implementację w działaniach przedsiębiorstwa.
• Materiały szkoleniowe przekazywane są w wersji drukowanej, jak również w formacie plików PDF i Power Point Show (prezentacja główna).
• Wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
• Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku przy dostosowaniu tempa/zakresu zajęć do wymagań uczestników.
• W blisko 90% przypadków stosowanie przykładów „nieksiążkowych”, opartych na doświadczeniach trenera zebranych głównie (nie tylko) na terenie UK, Polski i Niemiec.
• Stosowanie ćwiczeń, warsztatów, teorii, przykładów praktycznych, filmów, zdjęć.
• Praktyczne dopasowywanie metod/narzędzi do ujawnionej (uczestnicy decydują o zakresie – poufność danych) specyfiki pracy szkolonych osób.

Szkolenie adresowane jest do:

• planistów, kierowników, liderów i szefów produkcji,
• kierownictwa wyższego szczebla (np. dyrekcji produkcji), które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów przedsiębiorstwa, systemów wsparcia zarządzania, np. ERP/APS, jak i dalszych możliwości ich doskonalenia, rozwoju funkcjonalności,
• pracowników działu zakupów,
• pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów, zdolności wytwórczych i potrzeb materiałowych,
• osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami,
• inżynierów procesów.

• opanowanie metod balansowania obciążeń zdolności produkcyjnych,
• praktyczne antycypowanie i sterowanie wąskimi gardłami,
• umiejętność zarządzania priorytetami w planowaniu przy reagowaniu na zgłaszane do harmonogramów zmiany,
• otrzymanie bardzo dużej liczby przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
• poznanie i zrozumienie pryncypiów APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) w zakresie silnych i słabych stron,
• weryfikacja oczekiwań względem wsparcia oferowanego przez narzędzia informatyczne od ERP do funkcjonalności APS, poznanie nowości (funkcjonalności) na „rynku planistycznym” również od strony rozwiązań informatycznych,
• nabycie pewności w pracy z wykresami Gantta (visual management),
• zrozumienie, czym jest Przemysł 4.0 z perspektywy technicznej i praktycznej,
• poznanie wybranych elementów standardu MRPII (planowania zasobów produkcyjnych), np. S&OP, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii zgodnie z propozycjami ASCM®,
• umiejętność zachowania się jak konsultant w stosunku do modelu planistycznego wykorzystywanego w firmie (zrozumienie i doskonalenie całości procesu), nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (w tym „wyjście” poza swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
• nowoczesne metody planowania rotacji zapasów, np. analityka pozycji magazynowych,
• rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
• poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard, np. MES, SCADA czy wybrany software jak Crystal Reports,
• integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków,
• opanowanie zasad prowadzenia audytu własnych praktyk planistycznych, np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.

Dzień 1/3
1. Wprowadzenie do planowania
a. Uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie.
b. Wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności.
c. Minimum, które trzeba spełnić w celu osiągniecia „victory” w planowaniu.
d. Odrobina historii – Karol Adamiecki i Gantt.
e. Cele stojące przez planowaniem, harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.

2. Dobór narzędzi planistycznych w zależności od specyfiki danej firmy
a. Zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji.
b. Klasyfikacja procesów wytwórczych – ETO, CTO, MTO, ATO, MTS.
c. Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa, rodzin produktów do wybranego rodzaju procesu, strategii produkcyjnej.
d. Typowe pytania zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania – różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.

3. Planowanie zasobów produkcyjnych
a. Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS/ASCM®. Zaprezentowanie głównych narzędzi planistycznych (planowanie zdolności produkcyjnych i materiałowe).
b. Zasady definiowania rodzin produktów.
c. Horyzont/granica planowania i granica popytu, okres zamrożenia harmonogramu.
d. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP i agregacja danych w harmonogram produkcyjnym.
e. Plan operacji i sprzedaży – S&OP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez pracę z S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia realizacji biznesplanu przedsiębiorstwa. Rola planisty i wyższego szczebla kierowniczego w zarządzaniu rozwojem S&OP:
– Popyt zależny i niezależny – techniki prognozowania.
– Długoterminowe planowanie zasobów.
– Struktury planistyczne i listy zasobów.
– Plan produkcji dla głównych rodzin produktów jako wejście do kalkulacji głównego harmonogramu produkcji (MPS).
f. MPS i finalny harmonogram montażu (FAS) jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
g. Zasady użycia wskaźnika – dostępne do obiecania (ATP).
h. Zasady użycia wskaźnika – planowanej dostępności magazynowej (PAB).
i. Weryfikacja odchylenia między MPS a prognozą.
j. Rola planisty/ki i zadania związane z tworzeniem i zarządzaniem MPS.

4. Interakcje pracownicze działów w procesie planowania
a. Problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez … zakupy.
b. Przyczyny tzw. „wrzutek na wczoraj” w tzw. „okres zamrożony” harmonogramu,
brak aktualnych danych w systemie, np. stany magazynowe.
c. Rola Balanced Scorecard i S&OP w integracji pracy działów.
d. System motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.

5. Warsztat – zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game
Przeprowadzenie symulacji Beer Game – gra opracowana na MIT, stanowiąca warsztat dla całej grupy, by wykazać, jak przepływ informacji i komunikacja wpływają na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw. Dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne.
a. Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
b. Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami procesu logistycznego – wytwórczego, transportowego.
c. Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha wewnętrznego i zewnętrznego.
d. Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów).

Dzień 2/3
1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
a. Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń zdolności, a także zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
b. Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
c. Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII
a. Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
– Zapas bezpieczeństwa i zapas czasu.
– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
b. Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
– Gniazdo produkcyjne/linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
– Marszruty, technologie alternatywne, scenariusze realizacji.
– Kontrola „kolejek”.
– Pułapki w planowaniu zdolności.
c. Zarządzanie operacjami w produkcji – PAC.
– Współpraca między procesem MRP a PAC.
– Wykresy Gantta (wsparcie w tłumaczeniu programem MSProject2013).
– Metody harmonogramowania do przodu/wstecz/mieszane/na punkt centralny/drum buffer rope.
– Algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– Wpływ JIT (Just In Time) na PAC.
– Rozwiązania z grupy – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).

3. Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania
a. Infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach.
b. Typowe obszary aplikacji, np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume.
c. Rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe.
d. Metody harmonogramowania pracy, np. do przodu/wstecz/na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, redukcja WIP, poprawa terminowości i wskaźnika obsługi klienta, redukcja odpadu, wygładzanie obciążeń i inne często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu.
e. Warunki skutecznego użytkowania APS, checklista, np. szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wymagana moc obliczeniowa.
f. Wybrane narzędzia z Przemysł 4.0.

4. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod balansowania zdolności produkcyjnych
Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i sterowania produkcją w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, jak i rejestrowanych zdarzeń losowych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów w celu uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami/technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji a decyzjami dotyczącymi określania właściwych priorytetów, jak i docelowych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy” i ćwiczy typowe techniczne umiejętności, np. dotyczące harmonogramowania.

Dzień 3/3
1. Omówienie wyników symulacji – Shop Floor Game
Trener, stawiając się w roli uczestnika symulacji, prezentuje najpierw możliwe do obrania w grze strategie planistyczne, następnie pokazuje właściwe „schematy” myślowe, sytuacje, w których były możliwe do podjęcia różne decyzje. Prezentowane jest rozwiązanie dające maksymalizację wyniku finansowego. Omawiane są dobre praktyki w harmonogramowaniu, planowaniu i – w pewnym stopniu – w doborze algorytmów kolejkowania pracy. Na końcu prezentowane są wyniki symulacji.

2. Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratta
a. Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu „wąskimi gardłami” produkcyjnymi.
b. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”, np. Drum Buffer Rope.
c. Wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.

3. Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania
a. Hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji.
b. Analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.

4. Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych
a. Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
b. Kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw).
c. Kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
d. Analityka pozycji magazynowych – wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania/kalkulacji wielkości partii.
e. Zapas bezpieczeństwa – SS a zapas minimalny, błąd prognozy i inne czynniki wpływające na SS.
f. Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji/kompletacji materiałowej, np. voice picking, light picking, RFID.
g. Zasady funkcjonowania systemów Kanban.

5. Sterowanie procesem wytwórczym
a. Wykorzystanie zasad teorii ograniczeń – TOC.
b. Podstawowe zadania utrzymania ruchu i planowanie dostępności zasobów.
c. Zarządzanie kompetencjami operatorów.
d. Planowanie przeglądów, szkolenia, weryfikacja wskaźników dla korekty danych planistycznych.
e. Reagowanie na zmiany, wizualizacja statusów, TPM, zmianowa kalkulacja wskaźnika OEE i jego praktyczne użycie, wybrane techniki Lean.

6. Podsumowanie wyników zajęć
a. Przypomnienie najważniejszych technik, metod.
b. Omówienie follow-up do wykonania po zajęciach.
c. Literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu praktyk stosowanych w planowaniu.
e. Przekazanie linku do dysku sieciowego w celu umożliwienia pobrania zarówno dodatkowych materiałów, jak i głównych materiałów/edycji z zajęć.
d. Ankiety i sesja ocen.