ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie, zarządzanie i harmonogramowanie produkcji – 2 dni

Opis

Procesy produkcji funkcjonują w konkretnym środowisku logistycznym. Oznacza to, iż nie można zrozumieć zasad planowania i harmonogramowania produkcji bez poznania reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów, jak i wydawałoby się odrębne wąskie specjalizacje.

Globalizacja przysparza kolejnych wyzwań stąd tak istotne stają się zawarte w programie tematy dot. Lean lub TOC, zawierające w sobie narzędzia mające przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Szkolenie przekazuje wiedze techniczną, jak realizować typowe prace planistyczne zgodnie z standardem MRPII, ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję Lean i TOC (teorii ograniczeń).

W trakcie szkolenia realizowane są dwa główne warsztaty mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania, symulację środowisko produkcyjnego, jak i realizacji typowych zadań związanych z harmonogramowaniem produkcji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • kierowników produkcji
 • planistów
 • pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • liderów zmian

Celem szkolenia jest:

 • przećwiczenie wykorzystania narzędzi planistycznych MRPII
 • poznanie zasad harmonogramowania produkcji
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM)
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa
 • przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull
 • zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją
 • poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope)
 • poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych) jak np. RFID

Planowanie, zarządzanie i harmonogramowanie produkcji

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego
  Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji.
      a.    Wskaźnik OTP (Order to Payment Process).
      b.    „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. „Zmiany, zmiany, zmiany …”).
      c.    Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
       
 2. Zarządzanie zapasami
  Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
      a.    Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
      b.    Zapasy w procesie produkcyjnym.
      c.    Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału.
      d.    Zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia.
      e.    Poziom obsługi klienta.
      f.    Wskaźniki – dostępne do obiecania – ATP i PAB (dostępność magazynowa).
      g.    Klasyfikacja ABC stanów magazynowych.
      h.    Zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu
      i.    Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
      j.    Metody składowania zapasów i kompletacji.
      k.    Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
       
 3. Warsztat – symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod optymalizacji zdolności produkcyjnych
  Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”. Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.
       
 4. Warsztat – zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game
  Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.
      a.    Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
      b.    Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów).
      c.    Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha.
      d.    Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja
      a.    Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
      b.    Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
      c.    Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
      d.    Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
       
 2. Prezentacja wyników symulacji – dyskusja
  Podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.
       
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII (planowania zasobów produkcyjnych)
  Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®. Zaprezentowanie różnych metod planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
      a.    Klasyfikacja procesów wytwórczych.
      b.    Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
      c.    Planowanie popytu.
      –    Popyt utracony.
      –    Rozwiązanie DRP.
      –    Horyzont planistyczny.
      –    Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.
      –    Zasady definiowania rodzin produktów.
      –    Plan produkcji – PP dla głównych rodzin produktów.
      d.    Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji. Finalny harmonogram montażu – FAS.
      –    MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
      –    Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu.
      –    Dwupoziomowy MPS – planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów.
      –    Przedstawienie relacji MPS – FAS.
      e.    Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
      –    Zarządzanie wielkością partii.
      –    Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
      –    Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
      f.    Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
      –    Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
      –    Marszruty, scenariusze realizacji.
      g.    Harmonogramowanie i realizacja (zarządzanie procesem produkcyjnym).
      –    Harmonogramowanie, a jedna z trzech głównych strategii produkcyjnych.
      –    Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS.
      –    Przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
      –    Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
      –    Monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).
       
 4. Teoria ograniczeń – TOC i Goldratt.
  Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” produkcyjnych. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”.
      a.    Wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.
      b.    Przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom.
      c.    Metoda Drum Buffer Rope.
       
 5. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
  Historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.
      a.    Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS.
      b.    Przyczyny powstania TPS.
      c.    Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
      d.    Identyfikacja strat