Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie, zarządzanie i harmonogramowanie produkcji – 2 dni

Opis

Procesy produkcji funkcjonują w konkretnym środowisku logistycznym. Oznacza to, iż nie można zrozumieć zasad planowania i harmonogramowania produkcji bez poznania reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów, jak i wydawałoby się odrębne wąskie specjalizacje.

Globalizacja przysparza kolejnych wyzwań stąd tak istotne stają się zawarte w programie tematy dot. Lean lub TOC, zawierające w sobie narzędzia mające przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Szkolenie przekazuje wiedze techniczną, jak realizować typowe prace planistyczne zgodnie z standardem MRPII, ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję Lean i TOC (teorii ograniczeń).

W trakcie szkolenia realizowane są dwa główne warsztaty mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania, symulację środowisko produkcyjnego, jak i realizacji typowych zadań związanych z harmonogramowaniem produkcji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • kierowników produkcji
 • planistów
 • pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • liderów zmian

Celem szkolenia jest:

 • przećwiczenie wykorzystania narzędzi planistycznych MRPII
 • poznanie zasad harmonogramowania produkcji
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM)
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa
 • przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull
 • zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją
 • poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope)
 • poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych) jak np. RFID

Planowanie, zarządzanie i harmonogramowanie produkcji

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego
  Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji.
      a.    Wskaźnik OTP (Order to Payment Process).
      b.    „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. „Zmiany, zmiany, zmiany …”).
      c.    Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).
       
 2. Zarządzanie zapasami
  Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
      a.    Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
      b.    Zapasy w procesie produkcyjnym.
      c.    Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału.
      d.    Zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia.
      e.    Poziom obsługi klienta.
      f.    Wskaźniki – dostępne do obiecania – ATP i PAB (dostępność magazynowa).
      g.    Klasyfikacja ABC stanów magazynowych.
      h.    Zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu
      i.    Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
      j.    Metody składowania zapasów i kompletacji.
      k.    Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.
       
 3. Warsztat – symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod optymalizacji zdolności produkcyjnych
  Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”. Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.
       
 4. Warsztat – zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game
  Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.
      a.    Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
      b.    Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów).
      c.    Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha.
      d.    Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja
      a.    Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
      b.    Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
      c.    Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
      d.    Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
       
 2. Prezentacja wyników symulacji – dyskusja
  Podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.
       
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII (planowania zasobów produkcyjnych)
  Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®. Zaprezentowanie różnych metod planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
      a.    Klasyfikacja procesów wytwórczych.
      b.    Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
      c.    Planowanie popytu.
      –    Popyt utracony.
      –    Rozwiązanie DRP.
      –    Horyzont planistyczny.
      –    Plan operacji i sprzedaży – SOP. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.
      –    Zasady definiowania rodzin produktów.
      –    Plan produkcji – PP dla głównych rodzin produktów.
      d.    Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji. Finalny harmonogram montażu – FAS.
      –    MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
      –    Weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu.
      –    Dwupoziomowy MPS – planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów.
      –    Przedstawienie relacji MPS – FAS.
      e.    Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
      –    Zarządzanie wielkością partii.
      –    Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
      –    Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
      f.    Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
      –    Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
      –    Marszruty, scenariusze realizacji.
      g.    Harmonogramowanie i realizacja (zarządzanie procesem produkcyjnym).
      –    Harmonogramowanie, a jedna z trzech głównych strategii produkcyjnych.
      –    Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS.
      –    Przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
      –    Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
      –    Monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).
       
 4. Teoria ograniczeń – TOC i Goldratt.
  Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” produkcyjnych. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”.
      a.    Wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.
      b.    Przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom.
      c.    Metoda Drum Buffer Rope.
       
 5. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
  Historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.
      a.    Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS.
      b.    Przyczyny powstania TPS.
      c.    Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean.
      d.    Identyfikacja strat

ADAM ŁAZARSKI, DBA(PhD), MBA, Dipl.-Ing.

Zajmuje się od 25 lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, audytowych, informatycznych dotyczących zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji (ERP, APS, MRPII, WMS), z uwzględnieniem ASCM® – łańcucha dostaw, jak i tematyki Manufacturing Excellence. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS). Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP.

Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego i chapteru PMI® w Monachium. Jest twórcą m.in. sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożeń RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.
Opracował (7 lat) kontekstowy framework redukujący błąd szacowania w harmonogramach jednostkowych, np. produkcja ETO, platformę metod – natychmiast dopasowującą narzędzia do konkretnego kontekstu/praktyki biznesowej. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P.

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. W obszarze narzędzi planistycznych unika myślenia przez „brand” czy „logo” danego systemu. Preferuje skupianie się na unikatowej specyfice/praktyce pracy, funkcjonalnościach, jak i na analogiach miedzy firmami, branżami, rynkami i tworzeniu dopasowanych rozwiązań.

• W 2016 r. uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy program DBA – raport Financial Times). W Polsce jest w peni pionierem tego tematu.
• Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na Georg-Simon-Ohm Management-Institute w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
• Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
• Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce.

Staż trenerski:
25 lat, 1100 szkoleń, około 2500 dni szkoleniowych.

Prowadził warsztaty, a także świadczył dedykowane usługi szkoleniowe, doradcze, audytowe lub wdrożeniowe/integracyjne – ERP dla następujących przedsiębiorstw (wyszczególnienie nie ujmuje firm uczestników spotkań otwartych):
3M, ABB, AKZO NOBEL, A-LAKIERNIA, ALCATEL-LUCENT, ALLEGRO, ALSECCO, AL-TECH, AM, AMPLUS, AMTEK, ASSECO, ATENA, ATMOTERM, ATSI, AUDI, AVIVA, BCC, BERTELSMANN MEDIA, BMW, BOHAMET, BOMBARDIER TRANSPORTATION, BPSC, BROEN, BPH, BSH, CAN PACK, CASETECH, CITIGROUP, COFRESCO, COCA-COLA HBC, COFRESCO, COMARCH, COMERCIAL UNION, CORRECT, CTM, DALKIA, DAKO, DANONE WATERS, DĘBICA, DOVISTA, DR OETKER, DSG CANUSA, DSR, EATON, ELBUD, ELECTRIS, ELSTAR OILS, ELZAB, ENERGA – GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA, ERA, ERICSSON, ESSILOR, EUROFOAM, EUROPA SYSTEMS, EXPOM, FARM FRITES, FAZOS, FINKORP ZPR, FLEXLINK SYSTEMS, FROST&SULLIVAN, GESTIND, GIWK, GRAHAM PACKAGING, GRUPA GOODYEAR, GRUPA LOTOS, GRUPA ŻYWIEC, GRUNER+JAHR, HERBAPOL, HERLITZ, HEWLETT PACKARD, HL DISPLAY, HOCHLAND, HOCHTIEF POLSKA, HYDROPRESS, IKEA INDUSTRY GROUP, INTERPLASTIC, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III, INWIDO PRODUCTION, IFS POLAND, INTERCELL, INWIDO SUPPLY, IRB, JACOBS, JANIKOSODA, JELFA, JOST POLSKA, JZO, KAMPMANN, KDK, KEIPER, KIRCHHOF, KONGSKILDE, KOMPANIA PIWOWARSKA, KOTNIZ, KUJAWSKA FABRYKA MANOMETRÓW KFM, LACROIX, LAMAR, LA RIVE, LISNER, LOT, LEKAM, LOCKHEED MARTIN, LUBASZKA, LUCENT TECHNOLOGIES, LUG, LSMW, MAAG GEAR ZAMECH, MAGNETI MARELLI, MAGNETI MARELLI – PLASTIC COMPONENTS AND MODULES, MAHLE, MAN, MASTERFOODS, MEDIA MARKT, MIRACULUM, MOSTOSTAL WARSZAWA, MWV, NB, NDI, NEVAG, NOWOCZESNA FIRMA, NOWY STYL, NOVITA, NOVOL, NTPT, OBSERWTORIUM ZARZĄDZANIA, ODITK, OLVIT, PBG, PEKAES, PERI, PESA, PFLEIDERER, PGNiG, PHILIPS LIGHTING FAREL MAZURY, PHILIPS POLSKA, PILKINGTON, PLANNJA, PLAST TEAM, POCH, POCZTA POLSKA, POLFA BOLESŁAWIEC, POLKOMTEL, POLMOR, POLPHARMA, POLSKA WODA, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY, PRATT & WHITNEY, PRESS SERVICE, PROCONTACT, PROJEKTUS, PROMENS, PZ CUSSONS, PZL MIELEC SIKORSKY-LOCKHEED MARTIN, RAFAKO, REHAU, REYNAERS, SCHWAN-STABILO, SEBN (SE BORDNETZE), SEGRO, SELPOL, SKOK IM. M. KOPERNIKA, SOKÓŁKA, SONY-ERICSSON, SPEC, STOCK, STREAMSOFT, SWEDWOOD GROUP, TAKATA-PETRI PARTS, TARGET, TECHNOLOGIE TWORZYW SZTUCZNYCH, TECHNISAT, TELEFONIKA, TESCO, TEVA, THOMSON POLKOLOR, THONI ALUTEC, TIETO ENATOR RTS, T-MOBILE, TNS OBOP, TRANSSYSTEM, TRW, TYCO, UNILEVER, WABCO, WALMARK, WARTA, WAVIN, WB ELECTRONICS, WIKA, WINCANTON, WSAIB, WSIZ, WSK MIELEC, WSK RZESZÓW, VOLVO, VORWERK AUTOTEC, VW, YETICO, ZAKŁADY TABORU KOLEJOWEGO GNIEWCZYNA, ZBU MAJKOWSKI, ZPR, ZREW.