ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Problem solving – narzędzia i techniki, warsztat 2 dni

Opis

Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie uczestników w uwarunkowania i założenia procesu problem solving mając na uwadze narzędzia i techniki oferowane przez wiele różnych źródeł wiedzy biznesowej.

Warsztat systematycznego rozwiązywania problemów pokazuje temat problem solving przemieszczając się od technik Lean (Manufacturing Excellence), SPC, przez metody heurystyczne, Project Management i docierając do narzędzi TRIZ. Spotkanie zostało zaprojektowane tak, aby być interesujące dla osób wchodzących w temat problem solving, lub dla osób, które poszukują nowych inspiracji, chcą spojrzeć innymi metodami na klasyczny temat root-cause. W trakcie szkolenia występuje również odniesienia do tematów miękkich – celem rozwoju kreatywności i podtrzymania motywacji w uzyskiwaniu rozwiązań problemów. Również do tematów przyszłościowych, np. wyzwania Przemysłu 4.0 dla problem solving.

Dla uczynienia zajęć możliwie praktycznymi w odbiorze zawsze proponujemy, aby w jakimś stopniu zostały one oparte o wybrane case’y (problemy) z firmy Klienta. Niezależnie, materiały zawierają konkretne ćwiczenia i przykłady.

Uczestnicy

 • Osoby chcące opanować twórcze metody rozwiązywania problemów,
 • Innowatorzy, projektanci i konstruktorzy, pracownicy R&D,
 • Wszyscy zainteresowani praktycznym zrozumieniem synergii różnych metod problem solving.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi Problem Solving w skupieniu się na technikach dotyczących RCA (root cause analysis),
 • Nauka konstruktywnego i systematycznego formułowania rozwiązania, skupionego na korekcie procesu, redukcja występowania sytuacji pt. „kto jest winny”,
 • Nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i faktycznych przyczyn – poprawienie diagnozy problemu,
 • Możliwe poprawienie pracy zespołowej – kreatywności i motywacji w problem solving,
 • Rozwinięcie praktyki użycia metod heurystycznych,
 • Nauka konstruktywnego i systematycznego podejścia do analizy 8D wraz z użyciem różnych narzędzi wspierających,
 • Opanowanie metodyki postępowania z eskalacją problemu – zarządzanie zmianą,
 • Wprowadzenie i odświeżenie wiedzy o FMEA,
 • Zrozumienie wyzwań dla problem solving wynikających z Przemysłu 4.0,
 • Opanowanie zasad użycia TRIZ w problem solving.

Metody

 • Wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,
 • Dodatkowe materiały używane do ćwiczeń/warsztatów przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć,
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • W około 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów,
 • Warsztaty praktyczne – praca na wskazanych przypadkach przewodnich.

Dzień 1

 1. Wprowadzenie w temat szkolenia
 • Lean Manufacturing i Manufacturing Excellence, jako najważniejsze źródła wiedzy o problem solving,
 • Sprawny przegląd metod i technik KAIZEN/quick, PDCA, 8D, formularz A3, DMAIC … Czyli co i kiedy używać?
 • Elastyczność procesów i formalne ograniczenia w nich zawarte (procedury, akceptacje, software, podpisy, gates/milestones, odległości, złożoność komunikacji),
 • System „głosowania nad priorytetem” – przekładający koszty na obszary strat Lean i dalej na narzędzia/techniki Lean eliminujące przyczyny kosztów NVA – ćwiczenia.
 1. Organizacja pracy w problem solving
 • Budowanie zespołu – trzy „rzeczy” do weryfikacji, faktyczne osiągnięcie KAIZEN,
 • Bycie SMART w pracy zespołowej i ustalaniu celu (podział na podgrupy na szkoleniu i ćwiczenie dot. komunikacji SMART),
 • Rozwój kreatywności i motywacji zespołu,
 • Ustalanie priorytetów stosując myślenie przez ograniczenia (TOC/MBC) i Pareto,
 • Komunikacja w zespole,
 • Kaizen i :
  • Plan: co jest analizowane – produkt fizyczny/usługa?, wskaźniki ważne/krytyczne do usprawnienia w tzw. definicji wartości klienta, opis problemu,
  • Do: formułowanie planu działań od Quick Kaizen po rozwinięty harmonogram, celem eliminacji przyczyny/faktycznego problemu,
  • Check: weryfikacja skuteczności proponowanych rozwiązań, udowodnienie skuteczności rozwiązania problemu z użyciem wskaźników,
  • Act: zapewnienia trwałości rozwiązania, od metod technicznych przez szkolenia i audyty po kulturę organizacyjną.
 1. Analiza i rozwiązanie problemu przez metody root-cause

Przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemów, ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:

 • Definicja wartości klienta (VOC/VD) i pojęcie problemu (USL, LSL),
 • Eksploracja procesów i źródłowych przyczyn problemów przez 5Why’s,
 • Systematyczna analiza zdarzeń/przypadków z użyciem 5W+1H
 • CEDAC,
 • Ishikava i RCA,
 • RCA SPC (UCL, LCL) i np. rule of seven (związek z Lean, definicją wartości klienta),
 • 6 Sigma – żartobliwy, a praktyczny przykład „corelation does not designate causality”,
 • Dlaczego prowadzimy eksperyment jednej zmiennej, a nie wielu zmiennych jednocześnie – „katapulty raz jeszcze”.
 • Industry 4.0 i konkretne wyzwania dla 5S i TPM (rozszerzenie z preventive do predictive maintenance),
 • Spaghetti diagram i wskaźniki czasu, odległości, kosztu.
 1. Raport/formularz A3
 • A3, jako metoda komunikacji z zespołem projektowym,
 • Dlaczego właśnie powierzchnia A3?
 • Layout formularza A3 – co jest lepsze software czy kartka A3?
 • Przejrzystość i pozytywna prostota metody,
 • Uniwersalność użycia – zarządzanie projektami, delegowanie zadań, rozwiązanie problemów, szkolenia liderów, organizacja pracy zespołowej, raportowanie wyników dla management.
 1. Metody heurystyczne
 • Phillips 66,
 • Brainstorming 635,
 • Metoda delficka,
 • Metoda odrzuconych, niekompetencji, analogii, wizualizacji, prób i błędów, reguła kciuka itd. 

Dzień 2

 1. Metodyka rozwiązywania problemów 8D
 • Co to jest metoda 8D i kiedy należy ją stosować,
 • D0 – przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – powołanie zespołu 8D,
 • D2 – opis problemu,
 • D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
  • metoda 5 WHY,
  • metoda 5W+1H,
  • wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
  • burza mózgów w oparciu o Metodę Philipsa 623,
  • diagram Pareto,
  • histogram,
  • Drzewo Usterek,
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.
 1. Metody dotyczące problem solving i zawarte w Project Management
 • Zarządzanie zmianą – zasady eskalacji,
 • Zarządzanie ryzykiem – analiza ilościowa i jakościowa,
 • Pomysły dotyczące rozwiązywania problemów w pracy zespołowej – ujęte w Critical Chain Method,
 • Dwie twarze multitasking’u (perspektywa Lean i Project Management).
 1. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis
 • Analiza przyczyn i skutków wad (w projektowaniu Design FMEA, w produkcji Process FMEA),
 • Zalety i wady metody,
 • Cykl życia APQP (Advanced Product Quality Planning),
 • FMEA procedura postępowania (diagram) i sekwencja kroków.
 1. Rozwiązywanie problemów technicznych z użyciem TRIZ
 • Przyczyny i historia powstania – Genrich Altshuller,
 • Czym jest Ideal Final Result (IFR) i analogie do Ideal State w Lean,
 • Wejście w proces innowacyjny poprzez zdefiniowanie finalnego idealnego rozwiązania, a nie pierwszego „niemożliwego” kroku,
 • Trzy główne podstawy TRIZ:
  • Uogólnienie i poszukiwanie analogii do istniejących już rozwiązań – „most TRIZ”,
  • Identyfikacja sprzeczności technicznej i przejście do fizycznej (4’y metody rozwiązywania sprzeczności),
  • 39 rodzajów sprzeczności i 40 metod ich rozwiązywania.
 • Studium przypadków i praca z macierzą 39 sprzeczności dla generowania kreatywnych rozwiązań problemów – praca również na przykładach z firmy Klienta – warsztat,
 • Analiza funkcyjna czyli „trimming”, zidentyfikowane interakcje, jako źródło potencjalnych rozwiązań,
 • Metoda dziewięciu okien/pudełek czyli dostrzeganie w „uncertainties” – możliwości, a nie tylko zagrożeń,
 • Metoda małych mądrych ludzików czyli Smart Little People (SLP),
 • Metoda Root Conflict Analysis (RCA+).
 1. Podsumowanie zajęć, literatura, lessons learned, sesja ocen, follow-up.