Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prognozowanie sprzedaży produktów i usług – 2 dni

11-12.12.2023, Online

Opis

Kopia AKTUALNE SZKOLENIA AC LI (5)

Celem szkolenia jest opanowanie i przećwiczenie przez uczestników ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz, planów sprzedaży oraz umożliwienie uczestnikom skutecznej redukcji błędu prognozy, maksymalizacji poziomu obsługi klienta i minimalizacji powiązanych kosztów logistycznych.

W monitorowaniu procesu prognozowania nadrzędnym celem jest zrozumienie kluczowych wskaźników używanych do oceny jakości pracy. Metody prognozowania omawiane są na przykładach stosowanych w firmach praktyk, jak i koordynacji prac w ramach łańcuchów dostaw.

Promowane w trakcie szkolenia online metody, oparte są o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez ASCM®.

Metody pracy:

 

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie dobrych praktyk zastosowania narzędzi prognozowania,
 • zastosowanie wskaźników monitorujących na bieżąco jakość procesu prognozowania – również użycie waterfall diagram,
 • przyswojenie step-by-step praktycznych przykładów redukcji błędu prognozy,
 • przełożenie wniosków co do błędu prognozy na zarządzanie wskaźnikiem poziomu obsługi klienta,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
 • opanowanie ilościowych i jakościowych metod prognozowania i planowania sprzedaży,
 • nabycie umiejętności koordynacji pracy między wydziałami w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży),
 • uzyskanie funkcjonalnego dashboard dla oceny stopnia spełniania celów postawionych przed działem planowania,
 • redukcja poziomu konfliktów między działami,
 • zapoznanie się z możliwościami dedykowanego do prognozowania software,
 • integracja danych z POS’ów (punkty sprzedaży) poprzez DRP (planowania potrzeb dystrybucji),
 • zrozumienie korzyści wynikających w rozwoju współpracy w łańcuchu dostaw np. CPFR (współpraca w planowaniu, prognozowani i uzupełnianiu zapasów).

 1. Wprowadzenie do zasad zarządzania przepływem informacji:
  • „logistyczny umysł”,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • prognoza sprzedaży, etapy pracy w ramach procesu obsługi klienta.
 2. Całościowy proces prognozowania w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży):
  • strategia obsługi klienta MTS, MTO, ATO , … a rola prognozowania,
  • pozycje/grupy asortymentowe SKU (magazynowe, usługi) adresowane przez prognozy,
  • cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,
  • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „świat” Pull i Push,
  • techniki ilościowe i jakościowe.
 3. Analiza jakościowa w prognozowaniu:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 4. Omówienie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu (przykłady)
 5. Beer Game (Gra Piwna) – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy i satysfakcja klienta przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.
 6. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje brak identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
  • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
  • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera.
 7. Metody ilościowe – obliczenia:
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
 8. Uzgadnianie prognoz:
  • horyzonty czasowe prognozowania,
  • grupy asortymentowe czyli tzw. rodziny produktów i usług – korzyści z użycia,
  • uzgadnianie prognoz bottom-up, top-down i mieszane,
  • stosowanie planistycznej listy materiałowej dla „nie prognozowania każdego wariantu pozycji sprzedawanej”.
 9. Dokładność prognozowania:
  • przedział ufności prognozy,
  • dokładność prognoz – kalkulacja błędu,
  • kalkulacja zapasów bezpieczeństwa,
  • podsumowanie sposobów redukcji błędów prognozy – omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach,
  • prawidłowa praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP) – redukcja poziomu konfliktów między działami.
 10. Ocena indywidualna w pracach dotyczących prognozowania i planowania:
  • przedział ufności prognozy,
  • zespołowa i indywidualna ocena jakości prognozowania,
  • metody redukcji błędu prognozy,
  • waterfall diagram,
  • kalkulacja zapasów bezpieczeństwa pod dane poziomy obsługi.
 11. Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
  • ograniczenia prognozowania indywidualnego,
  • korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,
  • strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR) i zasady wdrażania CPFR,
  • VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.
 12. Wsparcie informatyczne i sformułowanie dashboard dla wskaźnikowej weryfikacji osiąganych celów prognozowania i planowania:
  • tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,
  • elastyczne lub dedykowane systemy przetwarzania danych i raportowania np. Crystal Reports, Forecast Pro …
  • zaproponowanie wskaźników i formalna walidacja zasad ich kalkulacji,
  • horyzont czasowy.
 13. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • dodatkowe materiały video,
  • sesja ocen.