ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – analiza stanu obecnego, plan wdrożenia – 2 dni

28-29.10.2024, Online

Opis

Planowanie operacji i sprzedaży jest zbiorem metod stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które systematycznie rozwijają powiązanie między formułowaną strategią, a działaniami operacyjnymi. S&OP integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy, łańcuch dostaw. W ramach S&OP strategia dla obszarów produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Integracja ta może być na poziomie wskaźników wsparta przez Balanced Scorecard i Activity Based Costing. Lokalne przyzwyczajenia zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku bardziej skupionych na efektywności całościowo postrzeganych procesów.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu.

Korzyści dla uczestników

 • symulacja pełnego procesu planowania operacji i sprzedaży,
 • przygotowanie do wdrożenia lub dalszego doskonalenia S&OP,
 • dokładniejsze formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP),
 • poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP (w obszarze jakościowym, jak i ilościowym np. w ramach waterfall report),
 • opanowanie zasad stosowanie granic popytu i planowania (horyzont/granica planowania), planistycznych list materiałowych P-BOM i BOR (Bill Of Resources),
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesów,
 • integracja zespołu w pracy międzywydziałowej,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa firmy i różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”,
 • użycie S&OP dla realizacji i balansowania celów – w obszarze wskaźników zastosowanie Balanced Scorecard i Activity Based Costing dla walidacji i poprawy procesu decyzyjnego.

Celem jest warsztatowe przećwiczenie użycia S&OP – przygotowanie do wdrożenia czy też doskonalenie aktualnego procesu.

Dzień 1/2

 1. Wprowadzenie do roli S&OP w przetwarzaniu informacji: 
  • krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
  • obiektywne przyczyny dla tworzenie planów sprzedaży – „światy” Pull i Push,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • zastosowanie Balanced Scorecard w zarządzaniu wskaźnikami (KPIs),
  • specyfika pracy S&OP w danej firmie (specyfika różnych sektorów biznesowych).
 2. Nasza aktualna praktyka planowania – dobre i złe praktyki, analiza: 
  • siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
  • co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej w S&OP,
  • przykłady z życia – korzyści z użycia S&OP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd.
  • jak prowadzić projekt wdrożenia S&OP – ewolucyjnie czy rewolucyjnie?
 1. Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego wewnątrz S&OP – wprowadzenie:
  • S&OP – jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu i działu handlowego,
  • definiowanie rodzin/grup asortymentowych/usług,
  • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
  • cztery strategie łączenia SP (planu sprzedaży) i PP (planu produkcji) (w tym outsourcing) – dobre praktyki,
  • ATP/CTP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta czy „konsumpcji” prognozy,
  • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
  • P-BOM – planistyczne listy materiałowe,
  • BOR – listy kluczowych zasobów,
  • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
  • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów.
  • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.
 2. Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
  • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.
 3. Beer Game – warsztat
  • realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
  • identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
  • po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

Dzień 2/2

 1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego, braku formułowania planu sprzedaży,
  • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect”,
  • co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza,
  • jak skutecznie tworzyć własną strategię w oparciu o cztery główne z S&OP?
  • skutki decyzji (proces S&OP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.
 2. Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 3. Teoria Ograniczeń TOC/MBC – praca z BOR (listy kluczowych zasobów):
  • miejsce i istotność TOC/MBC (teorii ograniczeń) w działaniach S&OP – warsztat pt. „nigdy nie uzyskamy więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
  • Zasady formułowani BOR dla danych grup asortymentowych.
 4. Symulacja procesu S&OP z proponowanymi zmianami:Warsztatowo odpowiadamy na pytania, typowe dla workflow prac S&OP. Ustalamy interesariuszy i odbiorców produktów z procesu. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania. Proponujemy zasady wdrożenia. Cyklicznie przedstawiamy wyniki prac na forum – porównujemy wyniki między grupami. Poddajemy proponowany proces S&OP krótkiej formalnej weryfikacji – wykorzystując narzędzia audytowe Oliver Wight.
  • agregacja danych,
  • planowanie popytu,
  • planowanie zaopatrzenia,
  • spotkanie poprzedzające S&OP,
  • spotkanie S&OP.
 5. Zakończenie zajęć online:
  • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy wdrażania, jak i prowadzenia audytu S&OP,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • wypełnienie ankiet, ewaluacja spotkania.