ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw – najlepsze praktyki – 2 dni

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie się i przećwiczenie „Best Practises” wykorzystywanych w zarządzaniu zapasami, np. w FMCG, jak i w budowaniu, rozwijaniu łańcucha dostaw. Przykłady prezentowane są w oparciu o doświadczenia „wyniesione” z przedsiębiorstw polskich, niemieckich i amerykańskich z dużym naciskiem na wsparcie systemowe i raportowe (B.I.) .

W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia i warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania poziomu zapasów,  jak i przećwiczenie wykorzystywania i wdrażania najwartościowszych technik promujących dobre praktyki. Omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń. Tłumaczone są również interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów. W programie występują również odniesienia do konkretnych narzędzi informatycznych.

Uczestnicy szkolenia to:

 • Planiści, logistycy, zaopatrzeniowcy/kupcy
 • Pozostałe osoby mające wpływa na procesy logistyczne
 • Kierownictwo przedsiębiorstw, kierownicy magazynów
 • Liderzy zmian – prowadzenie projektów zmian w obszarach łańcucha dostaw, zarządzania zapasami np. implementacja ERP, B.I., WMS, Balanced Scorecard, RFID, VMI, CPFR, S&OP
 • Kontrolerzy – operowanie wskaźnikami logistycznymi i finansowymi

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności:

 • Zasady zarządzania minimalnymi poziomami zapasów, jak i zapasami bezpieczeństwa
 • Rozwój zarządzania zapsami – od VMI (Vendor Managed Inventory) do CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)
 • Nowoczesne sterowanie rotacją wraz ze wsparciem konkretnych raportów B.I. (w praktyce obsługujących do 40000 rotujących items/SKU)
 • Interpretacja błędu prognozy – wymagane dobre praktyki w prognozowaniu dla wsparcie zarządzania poziomem zapasów
 • Interpretacja samej charakterystyki popytu i jej wpływ na poziom zapasów
 • Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla balansowania wskaźników w zarządzaniu zapasami np. rotacja, a koszty magazynowania czy wskaźnik obsługi klienta, opanowanie reguł uzgadniania celów w zarządzaniu zapasami – między działami, jak i współpracującymi podmiotami w łańcuchu dostaw
 • Zrozumienie zasad użycia standardu ASCM® i metody SCOR® (Supply Chain Operations Reference Model), lub też analizy procesów logistycznych ABCD Oliver Wight
 • Poznanie zasad użycia podstaw Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw
 • Dobre praktyki w wybranych narzędziach MRPII np. ATP (Available to Promise), MRP (Material Requirements Planning), DRP (Distribution Requirements Planning)
 • Zapoznanie się z możliwościami systemów klasy ERP
 • Zarządzanie zapasami na zasadach Pull
 • Podstawy prowadzenia rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) – zalety dla optymalizacji kosztów gospodarki materiałowej i magazynowej

1 dzień

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami. Wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego.
a. „Zanim zmienisz – zmierz
b. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
c. Wskaźnik OTP (Order to Payment Process) jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału.
d. Prezentacja głównego procesu przetwarzania informacji w zarządzaniu zapasami z poszanowaniem dobrych praktyk, jak i z przykładami wsparcia narzędziami informatycznymi
e. „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.
f. Zasady budowania relacji w zarządzaniu zapasami – jak burzyć „
mury
g. Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

 

2. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw

 1. Różnice między Push a Pull – wskaźnik P/D czyli nasz czas realizacji, a czas wymagany.
 2. Trzy główne strategie produkcyjne.
 3. Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników) – przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju zarządzania zapasami, prowadzoną w porozumieniu z celami wskaźnikowymi różnych działów przedsiębiorstwa.

3. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji

Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
a. Przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów, np. FMCG i konsekwencje wskaźnikowe (wymagane) z tego wynikające
b. Minimalne wymagania dla prognozowania i planowania popytu dla wsparcia kalkulacji minimalnych poziomów zapasów i zapasów bezpieczeństwa.
– Popyt utracony.
– Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem poziomu zapasów w oparciu o popyt zależny.
– Horyzont planistyczny.
– Zasady definiowania rodzin produktów/grup asortymentowych.
– Dobra praktyka użycia raportu waterfall-report.
– Wskaźnikowa interpretacja (dla wsparcia określania poziomu zapasów) dwóch różnych pojęć, tj. charakterystyka zamówień, a błąd prognozy.
– Rozwiązanie DRP.
–  Zapas bezpieczeństwa, jako reprezentant błędu prognozy – zasady wyliczania/interpretacji i różnice względem zasad wyliczania minimalnego stanu magazynowego.
– Plan operacji i sprzedaży (S&OP) jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym. Cztery strategie łączenia planów sprzedaży z planowanym poziomem zapasów.
d. Główny harmonogram zakupów/produkcji – MPS (Master Production/Purchase Schedule). Zadania MPS w zależności od horyzontu planowania (długo, średnio, krótko terminowe plany).
e. Wysterowanie/parametryzacja planowania potrzeb materiałowych – MRP.
– Unettowienie magazynu – „sprzątanie” błędów ilościowych.
– Zalety i wady algorytmu (cztery kroki: gross, net, offset, split), typowe błędy w jego stosowaniu przy zarządzaniu dostępnością zapasów.
– Kody planistyczne określające wielkość partii – L4L, MOQ, FTL, LFTL, EOQ, POQ, FOQ, LUC … .
– Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
– Wsparcie w planowaniu wybranych prac magazynowych.
– Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.

5. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie „Beer Game”

Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw (rotacja zapasów i wskaźnik poziomu obsługi klienta).
a. Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.
b. Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („
walka” poszczególnych podmiotów).
c. Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha (rotacja zapasów i wskaźnik poziomu obsługi klienta).
d. Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (trener realizuje to zadanie po godzinach warsztatów – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia).

2 dzień

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja nad praktykami poprawiającymi wskaźniki (dostępność i rotacja zapasów).
a. Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym.
b. Identyfikacja czynników podnoszących koszty.
c. Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.
d. Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw

Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów.
a. Zapasy w procesie – czas i koszt.
b. Poziom obsługi klienta –  zmierzając do 100% dostępności.
d. ATP – jako pomiar „dostępności do obiecania klientowi” wyliczany z planów średnio i krótko terminowych.
e. PAB – jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący główny harmonogram uzupełnień stanów magazynowych.
f. Raportowania dla dużej ilości items/SKU dla wsparcia decyzji o podnoszeniu lub obniżaniu stanów zapasów – analityka pozycji magazynowych. Klasyfikacja ABC, XYZ (i wiele innych) stanów magazynowych.
g. ROP – punkt ponownego zamówienia i obsługa minimalnego poziomu zapasów i zapasów bezpieczeństwa.
h. Modele kalkulacji zapasów bezpieczeństwa – praktyczne proste i zaawansowane metody matematyczne (wszystkie używane w praktyce w biznesie np. FMCG).
i. Współpraca w zarządzaniu zapasami – składy konsygnacyjne, a VMI i CPFR.
j. Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
k. Sytuacje make or buy, np. realizacja usług w procesie zaopatrzenia.

4. Teoria ograniczeń (TOC/MBC i Goldratt) i maksymalizacja wydajności prcoesu

Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł”. Metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC/MBC (Management By Constraints).
a. Przykład wykorzystanie TOC/MBC w poprawianiu wydajności pracy – ćwiczenie.

3. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw

 1. Użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight.
 2. Analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Modell).
 3. Identyfikacja strat – promocja Pull i Kanban.
 4. Definicja Kaizen i dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
 5. Redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych, pracy w toku.

5. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów, przykład użycia rachunku kosztów działań – ABC (Activity Based Costing)

Jaka jest rzeczywista marża na moich usługach/produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała, jak „paretowsko” szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. „cost reduction”.
a. ABC jako metoda budowy rentowności firmy.
b. Prezentacja różnych „
kluczy” i „nośników” dla rozliczenia kosztów.

 

4. Zakończenie zajęć

 1. Podsumowanie najważniejszych praktyk w zarządzaniu zapasami.
 2. Przekazanie dostępu do dysku sieciowego – pobranie wszystkich materiałów, wyników ćwiczeń, warsztatów w wersji elektronicznej.
 3. Sesja ocen.